802/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Folkhälsoförordning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72):

1 §

Med stöd av 14 § 1 mom. 4 punkten folkhälsolagen skall kommunen ordna undersökning och vård av tänderna för i första hand de personer som är födda år 1956 och senare, samt för patienter som har fått strålbehandling av huvudet och halsen.

2 §

Med stöd av 14 § 1 mom. 5 punkten folkhälsolagen skall kommunen ordna följande specialundersökningar som är nödvändiga för konstaterande av en elevs hälsotillstånd:

1) syn- eller hörselundersökning, som utförs av en specialistläkare, samt de laboratorie-, röntgen- och andra motsvarande undersökningar som han ordinerar,

2) undersökning av den mentala hälsan, som utförs av en psykiater, samt

3) undersökning, som utförs av en psykolog.

3 §

De läroinrättningar som avses i 14 § 1 mom. 6 punkten folkhälsolagen är

läroanstalter som nämns i 1 § lagen om yrkesläroanstalter,

yrkesutbildningscentrer för vuxna,

folkhögskolor,

språkinstitut,

barnträdgårdslärarinstitut,

musikläroanstalter,

idrottsinstitut,

statens institut för ledare av fritidssysselsättning,

statens räddningsläroanstalter samt

universitet och högskolor.

Såsom studerande vid en läroinrättning anses den som bedriver studier på heltid vid en läroanstalt som nämns i 1 mom. och vars studier på heltid pågår under minst 4 månader per kalender- och läsår, om inte kommunen av särskilda skäl har godkänt kortare tid för någon läroanstalt eller kurs.

4 §

Med stöd av 14 § 1 mom. 9 punkten folkhälsolagen skall kommunen ordna screening och andra massundersökningar på följande sätt:

1) bröstcancerscreening, som grundar sig på mammografi för kvinnor i åldern 50-59 år, och

2) screening i syfte att förebygga cancer i livmoderhalsen hos kvinnor i åldern 30-60 år.

5 §

Städerna Björneborg, Fredrikshamn, Helsingfors, Jakobstad, Kemi, Kotka, Nyslott, Raumo, Uleåborg, Vasa och Åbo skall sörja för de uppgifter som anges i 14 a § folkhälsolagen.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.