786/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av finansministern

upphävs i beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59) 8 § 7 punkten, 26 § 1 mom. 6 punkten och 4 mom., 26 a § samt 27 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 7 punkten och 26 § 1 mom. 6 punkten i förordning av den 14 mars 1969 (175/69), 26 § 4 mom. i förordning av den 28 juni 1985 (522/85), 26 a § i förordning av den 24 september 1982 (719/82) och 27 § i förordning av den 31 december 1974 (1058/74),

ändras 7 §, 8 § 6 och 8 punkten, 24 och 25 §§ samt 26 § 1 mom. 5 punkten,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 14 mars 1969, 24 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 31 december 1974 och 25 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 14 mars 1969 samt och genom förordning av den 13 december 1991 (1443/91) samt delvis ändrad genom nämnda förordning av den 31 december 1974 båda sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 14 maj 1976, den 28 juni 1985 och den 5 december 1986 (397/76, 522/85 och 887/86) och 26 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 14 mars 1969, samt

fogas till 26 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder genom senare ändringar, en ny 10 punkt som följer:

7 §

Skattenämnden skall förutom vad som stadgas i beskattningslagen meddela skattebyrån anvisningar för skatteberedningen.

8 §

Skattebyrå skall förutom vad som i beskattningslagen stadgats om dess uppgifter:


6) sända de skattedeklarationer som inlämnats av personer som beskattas enligt 64 § beskattningslagen till länsskattenämnden,


8) ge de utlåtanden som andra skattebyråer och skattenämnder samt andra myndigheter anhållit om och skaffa för beskattningen behövliga utlåtanden,


24 §

En skattskyldig som utövar i 1 § 1 mom. bokföringslagen avsett yrke och som har enkel bokföring, skall lämna följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om resultaträkningen för skatteåret och styrkt kopia av resultaträkningen,

2) utredning om till yrket hörande penningmedel och banktillgodohavanden vid skatteårets utgång samt om tillgodohavanden och gälder som föranletts av yrket,

3) utredning om anskaffningsutgifter för omsättningstillgångar som finns vid skatteårets utgång och som anskaffats för yrkesutövningen samt om den del av anskaffningsutgiften som avdragits som kostnad under skatteåret,

4) specifikation av anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret för yrkesutövningen, utredning om anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar som finns vid skatteårets utgång och avskrivningar från dem som gjorts som kostnader under skatteåret samt specifikation av övriga utgifter med lång verkningstid och avskrivningar som gjorts från dem under skatteåret,

5) förteckning över värdepapper som anskaffats för yrkesutövningen och som finns vid skatteårets utgång,

6) specifikation av övriga kostnader i resultaträkningen,

7) utredning om arbete som den skattskyldige och maken utfört i yrket och vid behov även om hur den del av resultatet av yrkesutövningen, som skall anses som förvärvsinkomst, skall fördelas mellan makarna,

8) utredning om de omsättnings- och anläggningstillgångar eller tillgångar av annat slag eller tjänster eller andra förmåner eller rättigheter som den skattskyldige för egen räkning uttagit ur yrkesverksamheten och om de ursprungliga utgifterna för anskaffningen av dem eller deras sannolika överlåtelsepris, om dessa är lägre än nämnda utgifter,

9) specificerad förteckning över den skattskyldiges egna fortskaffningsmedel och fortskaffningsmedel som han hyrt för längre tid än tre månader och utredning om de grunder, enligt vilka de utgifter som förorsakats av fortskaffningsmedlen har fördelats på kostnader som förorsakats av yrket och den skattskyldiges privata utgifter.

De i 1 mom. avsedda uppgifterna för vilka en punkt har reserverats på skattedeklarationsblanketten skall antecknas i den punkt som reserverats för dem. I annat fall skall uppgifterna och utredningarna lämnas som bilaga till skattedeklarationen.

Har en skattskyldig som avses i 1 mom. avsedd skattskyldig dubbel bokföring, skall han iaktta vad som stadgas i 25 §.

25 §

En skattskyldig som driver i 1 § 1 mom. bokföringslagen avsedd rörelse samt en i 1 § 3 mom. bokföringslagen avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund och en stiftelse skall lämna följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om resultat- och balansräkningen för skatteåret och styrkt kopia av dem samt uppgifter som nämns i 21 § 3, 4 och 8 punkten bokföringslagen, om dessa inte ingår i uppgifterna om resultat- eller balansräkningen,

2) utredning om den värdenedgång på finansieringstillgångarna som inverkar på skatteårets resultat och orsakerna till nedgången,

3) utredning om i 28 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedd anskaffningsutgift för omsättningstillgångar specificerad enligt förmögenhetstyp, prisnedsättningsavdrag och annan del av anskaffningsutgiften som avdragits som kostnad under skatteåret,

4) utredning om i 29 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedda anskaffningsutgifter för investeringstillgångar och uppskrivningar som hör till dem samt bokförda kostnader för dem,

5) utredning om avskrivningar av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar och av anskaffningsutgifter för byggnader som hör till investeringstillgångarna samt av anskaffningsutgifter som avses i 45 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,

6) enligt förmögenhetsgrupper specificerad förteckning över anskaffningsutgifter för värdepapper och från dem gjorda avskrivningar,

7) specifikation av lånetillgodohavanden och räntor som erhållits för dem,

8) specifikation av annan än leverantörsgäld, för varje gäld den inkomstkälla till vilken gälden hänför sig, som kostnad bokförd ränta på gälden och index- och kursförlust,

9) specifikation av gjorda reserveringar och ändringar beträffande dem under skatteåret samt utredning om de grunder enligt vilka beloppet av varje reservering uträknas,

10) utredning om bildande och användning av en återanskaffningsreserv,

11) specifikation av övriga fasta kostnader samt övriga intäkter och övriga kostnader i resultaträkningen och i de fall som avses i 1 § 3 mom. bokföringsförordningen utredning om rörliga och fasta kostnader,

12) specifikation av ränte- och dividendintäkterna,

13) specifikation av betalda och reserverade direkta skatter samt utredning om deras registrering i bokföringen,

14) utredning om sådana periodiserade utgifter som är fördelade på flera år och som avses i 24 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,

15) specifikation av donationer som ett samfund som avsett i 4 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet gjort,

16) utredning om representationskostnaderna,

17) utredning om arbete som den skattskyldige och maken utfört inom rörelsen och vid behov även om hur den del av resultatet av rörelsen som skall anses som förvärvsinkomst skall fördelas mellan makarna,

18) specifikation av löner som betalats till medlemmar av den skattskyldiges familj och andra förmåner som de fått samt utredning om de finansierings-, omsättnings-, investerings- eller anläggningstillgångar eller tillgångar av annat slag, eller tjänster eller andra förmåner eller rättigheter som den skattskyldige tagit ur rörelsen samt av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för dem eller deras sannolika överlåtelsepris, om dessa är lägre än nämnda utgifter,

19) specifikation av den skattskyldiges egna fortskaffningsmedel och fortskaffningsmedel som han hyrt för längre tid än tre månader, med undantag av bussar, lastbilar och paketbilar med en egenvikt över 1 800 kg, och utredning om de grunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för rörelsen, förmåner av lönenatur och den skattskyldiges privata utgifter.

Fastighetssamfund skall dessutom meddela uppgifter om fastigheterna och ge en specifikation av de inkomster som erhållits från dem.

De i 1 och 2 mom. avsedda uppgifter och utredningar för vilka en punkt har reserverats på skattedeklarationsblanketten skall lämnas i den punkt som reserverats för dem. I annat fall skall uppgifterna och utredningarna lämnas som bilaga till skattedeklarationen.

Ideella samfund och stiftelser, som avses i 1 § 3 mom. bokföringslagen, skall i tillämpliga delar iaktta vad som stadgas ovan i denna paragraf.

26 §

Aktiebolag, andelslag, sparbank, ömsesidigt försäkringsbolag, förening, inrättning och stiftelse samt öppet bolag, kommanditbolag och rederibolag skall i sin skattedeklaration utöver i 25 § nämnda uppgifter och utredningar till skattebyrån inge följande handlingar och uppgifter:


5) utredning om dividend som ett aktiebolag fattat beslut om att utdela samt om räntor på andelskapital och överskottsåterbäringar som ett andelslag beslutat utdela och övriga vinstutdelningsposter som avses i 1 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88),


10) ett moderbolag som avses i 1 kap. 2 § lagen om aktiebolag (734/78) skall i sin skattedeklaration uppge namnen på dotterbolagen och ett dotterbolag moderbolagets namn i sin skattedeklaration.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid beskattning för 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.