773/1992

Given i Helsingfors den 17 augusti 1992

Förordning om ändring av luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs i luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82) 8-17 §§,

av dessa lagrum 8, 12-14 och 17 §§ sådana de lyder i förordning av den 19 september 1986 (687/86) och 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning,

ändras 1 § 2 punkten, 2 § 2 punkten, 7 § 5, 19 och 20 punkten och 18 § samt rubriken för 2 kap.,

av dessa lagrum 7 § 19 och 20 punkten i förordning av den 2 juni 1989 (517/89) och 18 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 19 september 1986, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 19 september 1986 och den 2 juni 1989, en ny 21 och en ny 22 punkt som följer:

1 §

Miljöministeriet har till uppgift att leda, övervaka och främja luftvården samt i detta syfte särskilt:


2) att dra försorg om beredningen och verkställigheten av de allmänna anvisningar och föreskrifter som med stöd av 9 och 9 a §§ luftvårdslagen meddelas av statsrådet;


2 §

Länsstyrelsen har särskilt till uppgift:


2) att behandla de i luftvårdslagen föreskrivna anmälningarna i enlighet med lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) och förordningen om miljötillståndsförfarande (772/92) och fatta beslut med anledning av dem;


2 kap.

Anmälningsskyldighet [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: Anmälningsförfarande ]

7 §

Angående verksamheten vid följande anläggningar eller angående väsentlig ändring av deras verksamhet skall göras i luftvårdslagen stadgad anmälan:


5) sopbränningsanläggning eller andra anläggningar som är avsedda för avfallsbränning;


19) annan än ovan nämnd inrättning, där ämnen som innehåller flyktiga lösningsmedel används och vars förbrukning av dessa lösningsmedel, frånsett den andel som blir bunden vid eller kvarstannar i produkterna, är minst 50 ton om året eller vars motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen;

20) inrättning där klorfluorkolväteföreningar eller ämnen eller fabrikat som innehåller sådana används och vars förbrukning av dessa vid tillverkningen av produkter eller fabrikat är minst 1 ton om året;

21) koksverk; samt

22) förgasnings- eller kondensverk för kol eller torv. [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: torv; ]

18 §

Miljöministeriet skall angående de allmänna anvisningar och föreskrifter som statsrådet meddelar med stöd av 9 och 9 a §§ luftvårdslagen bereda finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, trafikministeriet, länsstyrelserna, kommunernas centralorganisationer, industrins och energihushållningens centralorganisationer, de medborgarorganisationer som verkar på luftvårdens område samt andra myndigheter, inrättningar och samfund med vilkas verksamhetsområde eller uppgifter anvisningarna och föreskrifterna väsentligen kan ha samband, tillfälle att avge utlåtande om förslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 17 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.