769/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av produktsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 23 § 2 mom. produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/86),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (104/91), som följer:

5 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall vara sakkunnigmyndighet vid prövning av om en konsumtionsvara skall anses farlig för hälsan.

16 §

Vad som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder för att uppgifter lämnas till en annan tillsynsmyndighet för fullgörande av en övervakningsuppgift eller till social- och hälsovårdsministeriet i dess egenskap av sakkunnigmyndighet, ej heller för att uppgifter lämnas till en åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott eller väckande av åtal.


23 §

Delegationens ordförande samt vice ordförande och fyra medlemmar jämte deras suppleanter skall vara personer som inte kan anses representera näringsidkarnas eller konsumenternas intressen. Av dem skall minst två medlemmar och suppleanterna för dem vara förtrogna med undersöknings- och kontrolluppdrag i anslutning till konsumtionsvarornas säkerhet, och en medlem och hans suppleant skall företräda social- och hälsovårdsministeriet. Tre medlemmar och deras suppleanter skall förordnas bland personer som är förtrogna med löntagarnas och konsumenternas förhållanden samt tre medlemmar och deras suppleanter bland personer som är förtrogna med näringsidkarnas förhållanden.Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 54/92
ShUB 13/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.