767/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65) 89 a §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (73/91), samt

ändras 1 §, 52 § 3 mom. samt 57 och 81 §§,

sådana de lyder i nämnda lag av den 17 januari 1991, som följer:

1 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av hälsovården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. På jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning och på livsmedelsverket ankommer att planera, leda och övervaka hälsovården inom sina verksamhetsområden.

52 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov allmänna föreskrifter och anvisningar om desinfektering av hushållsvatten och om sanitära kvalitetskrav beträffande det samt om nödvändiga undersökningar och om vilka ämnen som får användas för beredning av hushållsvatten.

57 §

Vattenverk som distribuerar hushållsvatten till flera än 200 personer och andra motsvarande vattenverk skall ha en ansvarig föreståndare för skötseln av vattenberedningen och styrningen av driftsättet. Föreståndaren skall ha av social- och hälsovårdsministeriet godkänd behörighet.

81 §

Om brådskande åtgärder behövs för att förebygga smittspridning eller någon annan särskild hälsofara, kan social- och hälsovårdsministeriet eller inom länet länsstyrelsen meddela nödvändiga föreskrifter om åtgärderna.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 54/92
ShUB 13/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.