766/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 61 a §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (84/91), samt

ändras 5 § 1 mom., 11 § 5 mom., 20 § 1 mom., 21-23 §§, 39 § 1 mom., 40 §, 41 § 1 mom. 3 punkten, 43 § 2 mom., 55 § 2 mom. och 57 §,

dessa lagrum sådana de lyder i nämnda lag av den 17 januari 1991, som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön av vatten- och miljöstyrelsen.


11 §
Hälsofarliga kemikalier

Social- och hälsovårdsministeriet avgör vid behov i enskilda fall om en kemikalie är hälsofarlig och hur en hälsofarlig kemikalie skall klassificeras.

20 §
Anmälningsskyldighet

Tillverkaren eller importören skall göra anmälan om ett nytt ämne till social- och hälsovårdsministeriet innan import eller försäljning eller annan överlåtelse av ämnet inleds. Anmälan skall även göras om ett nytt ämne som ingår i ett preparat.


21 §
Begränsningar av överlåtelse

Ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ett sådant får inte överlåtas förrän 45 dygn har förflutit från en anmälan enligt 20 §. Social- och hälsovårdsministeriet kan tillåta import eller försäljning eller annan överlåtelse före utgången av denna tid.

Har social- och hälsovårdsministeriet uppmanat anmälaren att komplettera en bristfällig anmälan, räknas den tid som avses i 1 mom. från den tidpunkt då den kompletterade anmälan kom social- och hälsovårdsminsteriet till handa.

22 §
Ändringsanmälan

Tillverkaren eller importören skall göra en ändringsanmälan till social- och hälsovårdsministeriet ifall han får nya uppgifter om ett ämne som avses i 20 § eller om dess verkningar på hälsan och miljön eller ifall användningssyftet eller tillverknings- och importmängderna i fråga om ämnet eller ett preparat som innehåller detta väsentligt har förändrats.

23 §
Tilläggsuppgifter

Social- och hälsovårdsministeriet kan ålägga den som tillverkar eller den som importerar ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ämnet att utöver de uppgifter som skall lämnas i anmälan ge behövliga upplysningar om ämnet och dess egenskaper och verkningar samt att göra nya undersökningar av dessa omständigheter, om det anses nödvändigt för bedömning av den risk som ämnet medför.

39 §
Anmälningsskyldighet

En tillverkare eller importör som överlåter en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning skall göra anmälan om kemikalien till social- och hälsovårdsministeriet innan den börjar distribueras.


40 §
Överlåtelseförbud och överlåtelsebegränsningar

Social- och hälsovårdsministeriet kan förbjuda överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning, om kemikalien på grund av sina egenskaper eller sättet för dess användning eller av någon annan särskild orsak kan medföra betydande men för hälsan.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av de skäl som nämns i 1 mom. i stället för förbud uppställa villkor i fråga om överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning.

41 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om den anmälningsskyldighet som avses i 39 § samt om överlåtelse av hälsofarliga kemikalier till minutförsäljning. Genom förordning kan även stadgas:


3) om social- och hälsovårdsministeriets rätt att bestämma vilka kemikalier som anses vara berusande samt


43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får social- och hälsovårdsministeriet i fråga om hälsoskador och vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador tillfälligt utfärda nödvändiga förbud och begränsningar. Saken skall härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet för avgörande.

55 §
Ändringssökande

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som social- och hälsovårdsministeriet eller vatten- och miljöstyrelsen har meddelat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 51 § får inte anföras särskilda besvär.

57 §
Testlaboratorier

Sådan undersökning av kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper samt verkningar på hälsan och miljön, som förutsätts i denna lag samt de stadganden och bestämmelser vilka utfärdas med stöd av den, och vars resultat tillställs myndigheterna skall vara utförd i ett laboratorium som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt såsom ett auktoriserat testlaboratorium eller som i övrigt iakttar god laboratoriepraxis. Laboratoriepersonalen skall vara behörig samt lokaliteterna och anordningarna lämpade för sitt ändamål.

Social- och hälsovårdsministeriet kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium.

Ett auktoriserat testlaboratorium skall underrätta social- och hälsovårdsministeriet om väsentliga ändringar i sin verksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan återkalla godkännandet av ett testlaboratorium, om laboratoriet inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännandet eller inte iakttar de villkor, begränsningar eller anvisningar som gäller dess verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 54/92
ShUB 13/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.