763/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) 7 §,

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 19 april 1991 (729/91), och

ändras 8 §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 2 juni 1989 (512/89), som följer:

8 §
Tillämpning av planerings- och statsandelslagen

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

På verksamhet enligt denna lag tillämpas inte 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.