755/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65) 10 §,

sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 17 september 1982 och den 17 januari 1991 (679/82 och 73/91), samt

ändras 11 §,

sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 17 september 1982, som följer:

11 §

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

På verksamhet enligt denna lag tillämpas inte 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.