747/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen angående införande av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen (67/72) 3 §,

sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 5 december 1980, den 22 december 1983 och den 7 februari 1992 (796/80, 1071/83 och 98/92), samt

ändras 5 § 2 mom.,

sådant detta lyder i lag av den 18 juli 1975 (593/75), som följer:

5 §

Används i 1 mom. nämnd egendom inte längre för verksamhet som avses i folkhälsolagen, skall 30 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.