743/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 §, 10 § 2 mom., 14 §, 15 § 1 mom. och 22 § 2 mom. lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87),

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 juni 1988 (574/88) och 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9 december 1988 (1071/88), som följer:

5 §
Planering och finansiering

På verksamhet som kommunen ordnar och som avses i denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

10 §
Detaljerade stadganden

När service och stöd ordnas enligt denna lag skall dessutom iakttas anvisningarna i den riksomfattande plan som nämns i 5 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

14 §
Avgifter för service

För service enligt denna lag kan avgifter uppbäras enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

15 §
Ersättning från försäkringsanstalt

Skall en försäkringsanstalt betala ersättning till en handikappad enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen angående innehavares av statstjänst och -befattning rätt till skadestånd vid olycksfall (154/35), lagen om yrkessjukdomar (638/67), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59), patientskadelagen (585/86) eller någon tidigare motsvarande lag, och har kommunen för samma ändamål och för samma tid gett honom service eller stöd som avses i 8 och 9 §§, övergår till kommunen mot redovisning rätten till den ersättning som försäkringsanstalten skulle ha betalt till den handikappade, om kommunen inte hade gett honom service eller stöd. Om kommunens rätt till ersättning med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91) stadgas separat.


22 §
Stadganden som upphävs

På skyddat arbete tillämpas dock fortfarande 1 § 1-3 mom. samt 2-4, 22, 22 a, 22 c och 22 d §§ lagen om invalidvård. Med stöd av dessa stadganden tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården på verksamhet som kommunen anordnar, om inte något annat stadgas genom lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.