737/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 5 och 46 §§ barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 och 46 §§ barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/83),

av dem 46 § sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (139/90), som följer:

5 §
Förhållande till andra lagar

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

46 §
Avgifter och dispositionsmedel

För barnskydd som gäller familjer och individuellt barnskydd kan uppbäras avgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

När vården och fostran av barnet eller den unga personen är ordnad utanför hemmet enligt 14 § eller 5 och 6 kap. eller som eftervård enligt 34 § skall, så som närmare stadgas genom förordning, tillräckliga dispositionsmedel ges för barnets eller den unga personens studier, fritidssysselsättning och personliga behov samt tillräckliga medel som hjälper honom att bli självständig reserveras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.