736/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) 7 a, 9 och 29 §§, 52 § 2 mom. samt 53, 55, 59 och 66 §§,

av dessa lagrum 7 a § sådan den lyder i lag av den 12 juli 1985 (599/85) och 53 § sådan den lyder i lag av den 17 januari 1991 (93/91), samt

ändras 2 §, 5 § 2 och 3 mom., 6-8, 10 och 12 §§, det inledande stycket i 13 § 1 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 17 § 2 mom., 27 och 28 §§, det inledande stycket i 34 § 1 mom., 38 §, 40 § 1 och 3 mom., 41 § 1 mom., 43 §, 45 § 1 och 2 mom., 46 §, 47 § 1 mom., och 54 §,

av dessa lagrum 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 april 1987 (381/87), som följer:

2 §

På verksamhet som en kommun ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

5 §

Kommunen kan sörja för ordnandet av socialvården enligt 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

Vad denna lag stadgar om en kommun och dess invånare skall i fråga om socialvård som ankommer på ett kommunalförbund på motsvarande sätt tillämpas på detta och på invånare i någon av dess medlemskommuner, om inte något annat följer av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

6 §

Uppgifter i anslutning till verkställigheten av socialvården sköts av ett kollegialt organ (organ) som kommunen utser och som utöver vad som stadgas i denna lag skall sköta de uppgifter socialnämnden har enligt andra lagar.

Organet skall även företräda kommunen, bevaka dess rätt och föra talan i ärenden som angår individuell verkställighet av socialvården samt i dessa ärenden på kommunens vägnar ingå avtal och andra rättshandlingar.

En sektion i organet kan ombetros att avgöra även andra ärenden än sådana som avses i 71 a § 1 mom. kommunallagen.

7 §

Sköts två eller flera kommuners socialvård i dess helhet av ett kommunalförbund, skall detta tillsätta ett organ enligt 6 § 1 mom. som är gemensamt för medlemskommunerna. Detta organ skall ombetros de uppgifter som även enligt andra lagar hör till socialnämnden.

8 §

En statstjänsteman till vars uppgifter hör att leda och övervaka socialvården är inte inom sitt tjänsteområde valbar till ett organ som avses i 6 § 1 mom.

10 §

För uppgifter i samband med verkställigheten av socialvården skall kommunen ha yrkesutbildad personal inom denna.

Om behörighetsvillkor för socialarbetare och annan yrkesutbildad personal inom socialvården stadgas genom förordning.

12 §

Ett i 6 § 1 mom. angivet organs beslutanderätt kan i en instruktion överföras på tjänsteinnehavare som är underställda organet, frånsett vad som gäller beslut om vård som ges någon mot hans vilja.

En ledande tjänsteinnehavare inom socialvården som utsetts av organet har rätt att enligt de av detta fastställda grunderna och dess allmänna anvisningar på organets vägnar i brådskande fall besluta om lämnande av socialvård och därtill anslutna andra åtgärder, anhängiggöra ersättningsansökningar och övriga ansökningar, avge utlåtanden, göra framställningar och söka ändring i beslut samt att själv eller genom ombud föra organets talan.

Vad som i 2 mom. stadgas om en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården tillämpas på organets ordförande, om kommunen inte har en sådan tjänsteinnehavare eller denne är förhindrad eller jävig att sköta uppgiften.

13 §

Såsom till socialvården hörande uppgifter av det innehåll och den omfattning som i varje särskilt fall stadgas skall kommunen sörja för


15 §

Beräknas behovet av anstaltsvård vara över fjorton dygn, skall det organ som avses i 6 § 1 mom. utan dröjsmål göra skriftlig anmälan om anstaltsvården till organet i den kommun vars uppgift det enligt 13 § hade varit att ordna vård.

16 §

Har i fall som avses i 15 § någon som inte är invånare i kommunen fått anstaltsvård och beräknas behovet av vården bli långvarigt, kan länsrätten berättiga det organ som avses i 6 § 1 mom. att flytta honom till den kommun där han är invånare.

På begäran av den som får anstaltsvård skall det organ som avses i 6 § 1 mom. likväl alltid vidta sådana åtgärder som avses i 1 mom. för att flytta honom till den kommun där han är invånare.


17 §

Kommunen skall även sörja för ordnande av barn- och ungdomsvård, barndagvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, service och stöd på grund av handikapp och service i anslutning till missbrukarvård, de uppgifter som stadgas för barnatillsyningsmannen och andra åtgärder för utredande och fastställande av faderskap och tryggande av underhållsbidrag liksom även åtgärder i samband med adoptionsrådgivning och medling i familjefrågor samt för ordnande av annan socialservice, enligt vad som dessutom stadgas särskilt om dessa serviceformer.


27 §

En kommun kan inrätta, anskaffa eller annars reservera ett sådant antal service- och stödbostäder samt anstaltsplatser som motsvarar det lokala behovet.

Kommunen kan dessutom för ett i 6 § 1 mom. nämnt organs bruk vid behov anskaffa eller reservera även andra bostäder för ordnande av boendeförhållandena för personer som avses i 23 §.

28 §

För socialservice kan uppbäras avgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

34 §

Då det organ som avses i 6 § 1 mom. fattar beslut om att bevilja utkomststöd, kan det samtidigt bestämma att stödet eller någon del därav skall återkrävas


38 §

Har utkomststöd antingen helt eller delvis beviljats i förskott mot emotsedda pensioner, livräntor, underhållsbidrag, understöd och andra fortlöpande eller som engångsbelopp inflytande inkomster, ersättningar eller fordringar, kan det organ som avses i 6 § 1 mom., utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag, uppbära och lyfta ovan angivna inkomster, ersättningar eller fordringar för understödstagaren för den tid stöd har lämnats i förskott och använda dem för täckande av det stöd som har betalts i förskott. Organet skall omedelbart ge understödstagaren de medel som återstår efter att utkomststödet har betalts med nämnda tillgångar.

Har det i 1 mom. nämnda organet minst två veckor före betalningsdagen meddelat den som betalar sådana inkomster, ersättningar eller fordringar som avses i momentet att dessa inte får utges till understödstagaren själv, kan beloppet med laglig verkan betalas endast till organet.

40 §

En socialvårdsklient och dennes förmyndare skall ge en tjänsteinnehavare och det organ som avses i 6 § 1 mom. sådana upplysningar som är nödvändiga för lämnande av socialvård.


Klienten har rätt att få uppgift om handlingar och annat material som en tjänsteinnehavare inom socialvården eller det i 6 § 1 mom. nämnda organet förfogar över och som har betydelse i hans ärende.


41 §

Är någon i uppenbart behov av socialvård och kräver hans intresse på grund av allvarlig risk för hans hälsa, utveckling eller trygghet ovillkorligen detta och kan behovet av socialvård annars inte utredas, har en socialarbetare på förordnande av en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården, som har utsetts av det organ som avses i 6 § 1 mom., för utredning av vårdbehovet rätt att vinna tillträde till en sådan persons bostad eller någon annan plats där han vistas.


43 §

Socialvårdsservice som anordnas av någon annan än staten eller kommunen står under tillsyn av länsstyrelsen och det organ som avses i 6 § 1 mom.

45 §

I ett beslut som har fattats av en tjänsteinnehavare som är underställd det organ som avses i 6 § 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 1 mom. har rätt att så som närmare stadgas genom förordning få beslutet behandlat i det i 6 § 1 mom. nämnda organet, om han yrkar detta inom 14 dagar efter det han fick del av beslutet. Till beslutet skall fogas anvisningar om hur det kan föras till behandling i organet.


46 §

I beslut som fattats av det organ som avses i 6 § 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar efter delfåendet. Besvären kan inom denna tid även inlämnas till organet, som jämte eget utlåtande skall sända dem till länsrätten.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte i de fall då om sökande av ändring stadgas något annat eller då det har förbjudits, inte heller då ett beslut enligt kommunallagen kan föras till behandling i kommunstyrelsen.

47 §

Ett beslut som fattats av det organ som avses i 6 § 1 mom. kan trots att ändring har sökts verkställas, om det är sådant att det måste verkställas utan dröjsmål eller om dess ikraftträdande av orsaker som har samband med socialvårdsåtgärderna inte kan uppskjutas och organet har bestämt att beslutet skall verkställas genast.


54 §

Det organ som avses i 6 § 1 mom. skall vid behov samarbeta med kommunens övriga myndigheter, med organen i grannkommunerna och med sådana organ som avses i 6 § 1 mom. folkhälsolagen (66/72), likaså med samfund som i kommunen bedriver verksamhet som har samband med kommunens socialvårdsuppgifter.

Organet skall även söka främja det inbördes samarbetet mellan socialvårdssamfunden i kommunen samt i detta syfte göra behövliga framställningar och ta nödvändiga initiativ.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som stadgas med stöd av 10 § om behörigheten av socialarbetarna och yrkespersonalen inom socialvården är en person som vid ikraftträdandet av denna lag innehar ovan nämnd tjänst fortfarande kompetent till motsvarande tjänst eller uppgift.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.