724/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 2 a och 14 a §§ lagen om statsunderstöd till folkhögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (542/84) 2 a § samt 14 a § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 2 a § i lag av den 11 januari 1991 (17/91) samt 14 a § 1 och 3 mom. i lag av den 29 januari 1988 (95/88), som följer:

2 a §

Med avvikelse från 2 § får en folkhögskola som ordnar undervisning i form av en grundskole- eller gymnasielinje, en linje för grundläggande yrkesutbildning eller en påbyggnadslinje statsbidrag i tillämpliga delar enligt 8 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) för sådana i 2 § nämnda driftskostnader som hänför sig till utbildningen samt för driftskostnader för studiesociala förmåner i samband med utbildningen, vilka har ordnats och givits i enlighet med statsrådets beslut.

14 a §

En studerandes hemkommun är skyldig att till en sådan huvudman för en privat folkhögskola som avses i 2 a § betala en ersättning per studerande, vars belopp utbildningsstyrelsen fastställer med beaktande av skalan i 8 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och kommunernas bärkraftsklassificering. Ersättningen bestäms enligt folkhögskolans i 2 a § nämnda driftskostnader som medför rätt till statsbidrag och som beräknas per studerande. När ersättningen fastställs skall dessutom beaktas den pensionskostnadsandel som avses i 13 §. Från driftskostnaderna avdras först de statsunderstöd för folkhögskolan som hänför sig till den utbildning som avses här samt folkhögskolans övriga inkomster av denna undervisning.


Studerandens hemkommun skall i förskott på de ersättningar som avses i 1 mom., med beaktande av de förskott som utbildningsstyrelsen har betalat, betala två rater, den första i februari och den andra i oktober.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.