720/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90) 14 § samt

ändras 10 § 3 mom. och 16 § 1 mom. som följer:

10 §
Statsunderstöd för anläggningskostnader

På statsunderstöd som har beviljats för ett vuxenutbildningscenters anläggningskostnader tillämpas 44 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

16 §
Ersättning som skall betalas av en studerandes hemkommun

Om en studerande deltar i sådan grundläggande yrkesutbildning eller utbildning i form av påbyggnadslinjer som ordnas vid ett vuxenutbildningscenter och som undervisningsmyndigheterna köper, är hans hemkommun skyldig att betala ersättning till staten. Ersättningen bestäms årligen på basis av de statliga yrkesläroanstalternas genomsnittliga per elev beräknade sannolika kostnader, med iakttagande av vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om studerande vid statliga yrkesläroanstalter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.