711/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 18 och 19 §§ övningsskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 och 19 §§ övningsskolelagen av den 31 januari 1985 (143/85) som följer:

18 §

Den kommun där en elev vid en tidpunkt som anges genom förordning har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) är skyldig att delta i kostnaderna för övningsskolan. Kommunens betalningsandel per elev räknas ut så att från det på grundvalen av de i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) angivna enhetspriserna för elevens hemkommuns grundskola eller gymnasium beräknade beloppet dras av ett belopp som motsvarar den statsandel som med beaktande av hemkommunens bärkraftsklass bestäms enligt 8 § 1 mom. i den nämnda lagen.

Om elevens hemkommun inte är huvudman för något gymnasium, skall kommunens betalningsandel beräknas på de enhetspriser som läggs till grund för statsandelen för gymnasiet i den kommun där övningsskolan finns.

19 §

Den kommun där övningsskolan finns är skyldig att av anläggningskostnaderna för lokaler som behövs för övningsskolans grundskolestadium till staten betala den del av det pris för projektet som avses i 27 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, som statsandelen inte skulle täcka om det vore fråga om kommunens eget anläggningsprojekt.

Om staten för gott avstår från att använda lokaler som avses i 1 mom. för övningsskolans behov, har kommunen rätt att få tillbaka den relativa andel av lokalernas värde som svarar mot den andel kommunen har betalt. Vad som sägs ovan gäller dock inte de lokaler som efter att användningen som övningsskola har upphört används för ändamål som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om ett anläggningsprojekt som behövs för en övningsskolas grundskolestadium har påbörjats innan denna lag träder i kraft, skall i fråga om övningsskolans förläggningskommuns skyldighet att delta i anläggningskostnaderna, med avvikelse från 19 § 1 mom. i denna lag, tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.