709/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83) 16 a §, 20 § 2 och 5 mom., 21 § 4 mom. samt 21 a och 23 a §§,

av dessa lagrum 16 a § sådan den lyder i lag av den 29 januari 1988 (89/88), 20 § 2 mom. samt 21 a och 23 a §§ sådana de lyder i lag av den 25 januari 1991 (173/91) och 21 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 16 april 1987 (419/87),

ändras 5, 6, 15 och 18 §§, 19 § 2 mom. och 21 § 1-3 mom.,

av dessa lagrum 5, 15 och 18 §§ samt 21 § 1-3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 25 januari 1991 och 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1985 (617/85), samt

fogas till lagen ett nytt 6 a kap. som följer:

5 §

Om ett kvällsgymnasiums förvaltning gäller vad som stadgas i kommunallagen (953/76) eller bestäms med stöd av den, om intedenna lag eller en förordning som givits med stöd av den stadgar annorlunda. Om ett kvällsgymnasiums förvaltning gäller dessutom lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92).

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om ett kvällsgymnasiums direktion, lärarkår, elevkår, rektor, biträdande rektor och vice rektor i tillämpliga delar gymnasielagen (477/83).

6 §

Utan hinder av 6 § gymnasielagen behöver ingen av de direktionsmedlemmar och suppleanter som nämns i lagrummet vara föräldrar till elever.

15 §

En elev som inte låter rätta sig av andra, i förordning nämnda disciplinära åtgärder kan av det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning avstängas för en viss tid, högst ett år.

18 §

Om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett kvällsgymnasium gäller på motsvarande sätt vad 29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32 a-32 e, 33, 35, 36 a, 36 b, 36 d, 36 g, 42-46 och 67 §§ gymnasielagen stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium.

19 §

Om ett privat gymnasiums kvällslinje gäller i tillämpliga delar vad 1 § 1 och 2 mom., 20 a och 20 b §§ samt 21 § 1 och 2 mom. stadgar om privata kvällsgymnasier, om inte 20 § eller gymnasielagen stadgar något annat.

6 a kap.

Finansiering

20 a §

Huvudmannen för ett kvällsgymnasium beviljas statsandel för kvällsgymnasiets anläggningsprojekt enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

För kvällsgymnasiets driftskostnader beviljas statsandel enligt vad som stadgas i den lag som nämns i 1 mom.

20 b §

Går en elev som genomgår grundskolans eller gymnasiets hela lärokurs i ett kvällsgymnasium vars huvudman är en annan kommun än den där eleven vid en tidpunkt som anges genom förordning har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) eller i ett privat kvällsgymnasium, är elevens hemkommun skyldig att till kvällsgymnasiets huvudman betala den andel av driftskostnaderna för kvällsgymnasiet som hänför sig till eleven, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Om eleven som nämns i 1 mom. inte har någon hemkommun, skall till kvällsgymnasiets huvudman av statens medel betalas ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.

21 §

I fråga om ett privat kvällsgymnasium gäller i tillämpliga delar 2, 3, 7-16, 23 och 24 §§, 28 § 1 mom. och 30 § i denna lag samt 8, 9 och 11-13 §§, 52 § 1 mom. samt 53 a och 54 §§ gymnasielagen.

Angående befattningar, befattningshavare och timlärare vid ett privat kvällsgymnasium gäller i tillämpliga delar vad 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a-32 e, 33, 36 a, 36 b, 36 d, 36 g, 43 och 44 §§ gymnasielagen stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid gymnasier. Om disciplin och avstängning från handhavandet av befattning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om statstjänstemän. Angående gemensam rektorsbefattning för ett privat kvällsgymnasium, ett privat gymnasium och en skola som ersätter grundskolan gäller i tillämpliga delar 78 § 5 mom. grundskolelagen (476/83).

De uppgifter som enligt 36 a och 36 b §§ gymnasielagen ankommer på kommunen skall i ett privat kvällsgymnasium skötas av direktionen och de uppgifter som nämns i 36 d § av det organ eller den befattningshavare som förordnas i kvällsgymnasiets reglemente. En befattningshavare kan med stöd av 30 § 1 mom. och 30 a § 1 mom. gymnasielagen förflyttas till en tjänst vid ett kvällsgymnasium, ett gymnasium, dess kvällslinje, en grundskola eller en annan läroanstalt endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken han kan förflyttas, vid ett privat kvällsgymnasium, ett gymnasium, dess kvällslinje eller vid en skola som ersätter grundskolan, med samma huvudman som den förstnämnda skolan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Disciplinära ärenden som gäller lärare och som är anhängiga hos länsstyrelsen när denna lag träder i kraft skall behandlas enligt de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Om behörigheten och uppgifterna för ett kvällsgymnasiums organ, tjänsteinnehavare och befattningshavare gäller vad som sägs i de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft och i den instruktion eller det reglemente som utfärdats med stöd av dem, tills en instruktion eller ett reglemente som avses i denna lag har godkänts för kommunen eller för ett privat kvällsgymnasium.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.