669/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Förordning om försvarsinstitutet

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 4 a § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 juni 1992 (490/92):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Försvarsinstitutet planerar och anordnar undervisning som leder till institutofficersexamen. Denna undervisning kan ges också någon annanstans än vid försvarsinstitutet.

Vid försvarsinstitutet kan anordnas också påbyggnads- och kompletteringskurser för institutofficerare samt ges utbildning för försvarsmaktens övriga personal enligt vad huvudstaben särskilt bestämmer.

2 kap.

Förvaltning

2 §

Försvarsinstitutet lyder under huvudstaben.

3 §

Om försvarsinstitutets undervisningsarrangemang, elevantagningsförfarandet, läroämnen, examensfordringar, bedömningsmetoder och vid behov också om andra frågor som gäller institutets verksamhet bestäms i en instruktion som fastställs av huvudstaben.

4 §

Chefen för försvarsinstitutet leder, styr och övervakar försvarsinstitutets undervisningsarbete, förvaltning och övriga verksamhet. Försvarsinstitutets chef ger också enligt vad som närmare fastställs i instruktionen anvisningar för sådan undervisning som ordnas någon annanstans än vid försvarsinstitutet och som leder till institutofficersexamen.

Närmare föreskrifter om förvaltningen meddelas i arbetsordningen, som fastställs av chefen för försvarsinstitutet.

5 §

I frågor som gäller utvecklande av undervisningen biträds försvarsinstitutets chef av en delegation. I frågor som gäller avläggande av examina och bedömning av eleverna samt relegering av en elev och avbrytande av studierna biträds försvarsinstitutets chef av lärarrådet.

Om tillsättande av delegationen och lärarrådet samt om deras sammansättning och uppgifter bestäms i instruktionen för försvarsinstitutet.

3 kap.

Institutofficersexamen

6 §

Utbildning som leder till institutofficersexamen anordnas som en kurs vilken omfattar två och ett halvt år. I kursen kan ingå en praktikperiod som varar högst sex månader.

7 §

Till utbildningen för institutofficersexamen kan antas en sökande som

1) har avlagt yrkesexamen på minst skolnivå eller fullgjort gymnasiets lärokurs eller avlagt militärmusikerexamen,

2) har fått reservunderofficers- eller reservofficersutbildning,

3) är högst 25 år,

4) i fråga om sin psykiska och fysiska kondition och sin hälsa samt sina levnadsvanor är lämplig för institutofficersyrket, samt

5) godkänts i lämplighetstest och prov som har föreskrivits av huvudstaben.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den åldersgräns som avses 1 mom. 3 punkten.

Studerandena antas av chefen för försvarsinstitutet enligt grunder som fastställs av huvudstaben och ett urvalssystem som anges i instruktionen.

8 §

För institutofficersexamen skall en studerande

1) visa att han besitter de kunskaper som anges i målen för examen och som förutsätts i försvarsinstitutets instruktion samt att han fullgjort den praktik som krävs åtminstone i följande läroämnen: ledarskapslära, taktik, pedagogik och didaktik, försvarsgrenslära, underhållslära, krigsteknik, förvaltning och fysisk fostran, samt

2) genomgå kurs i åtminstone matematik, fysik, allmän teknik, modersmålet, det andra inhemska språket och ett främmande språk.

4 kap.

Annan undervisning vid försvarsinstitutet

9 §

Om inträdeskraven för utbildningen vid påbyggnads- och kompletteringskurserna för institutofficerare samt för annan utbildning som ges vid försvarsinstitutet och om målen för undervisningen och studiernas innehåll bestämmer huvudstaben.

5 kap.

Studerandena

10 §

Om det antal studerande per kurs som antas för avläggande av institutofficersexamen och till påbyggnads- och kompletteringskurserna beslutar huvudstaben.

11 §

Studerandenas studieprestationer bedöms enligt bedömningsprinciper som är specificerade i försvarsinstitutets instruktion.

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsprinciperna har tillämpats på honom.

12 §

En studerande som är missnöjd med bedömningen får begära rättelse hos den lärare som utfört bedömningen, eller, då det är fråga om ett vitsord som givits på ett betyg, hos försvarsinstitutets chef. Begäran om rättelse skall göras inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden har haft möjlighet att få del av resultaten av bedömningen samt av det sätt på vilket bedömningsprinciperna tillämpats på honom.

Den som är missnöjd med en lärares beslut får inom 14 dagar från det han fått del av beslutet hänskjuta ärendet till försvarsinstitutets chef. Innan beslut i saken fattas skall chef höra lärarrådet.

13 §

En studerandes studier kan avbrytas på grund av sjukdom, otillräckliga framsteg eller av andra giltiga skäl.

Om en studerande har gjort sig skyldig till ett brott eller annars till opassande beteende, kan han relegeras från försvarsinstitutet.

En studerandes studier avbryts och studeranden relegeras av chefen för försvarsinstitutet.

Innan studierna avbryts eller studeranden relegeras skall studeranden och lärarrådet höras. Studeranden skall meddelas orsaken till avbrytandet av studierna eller relegeringen.

14 §

En studerande vid försvarsinstitutet får för den tid studierna pågår utan ersättning undervisning samt inkvartering, kost, beklädnad samt studie- och övningsmaterial. Om en studerande inte står i tjänsteförhållande till staten bestämmer försvarsministeriet om hälsovård, dagtraktamente, resekostnadsersättning samt arvoden som skall betalas för det ansvar och den fara som särskilda tjänsteåligganden medför.

15 §

Vid försvarsinstitutet kan finnas en elevkår, till vilken alla de som bedriver studier vid försvarsinstitutet kan höra.

Elevkåren har som ändamål att främja medlemmarnas försvarsvilja samt att stöda och utveckla deras fritidsintressen.

Elevkårens stadgar fastställs av chefen för försvarsinstitutet.

16 §

Den som söker inträde till utbildning som leder till examen vid försvarsinstitutet skall avge en skriftlig förbindelse att han, om han antas till elev, kommer att tjänstgöra vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet under en av försvarsministeriet fastställd minimitid, räknat från den dag då han avlagt examen.

Om personen i fråga under den tid tjänstgöringsförbindelsen gäller säger upp sig eller blir uppsagd av någon annan orsak än sjukdom, skall han ersätta de kostnader hans studier åsamkat staten enligt vad försvarsministeriet närmare bestämmer.

6 kap.

Särskilda stadganden

17 §

När undervisning för institutofficersexamen eller påbyggnads- och kompletteringskurser för institutofficerare anordnas någon annanstans än vid försvarsinstitutet skall vad som stadgas om försvarsinstitutet iakttas i tillämpliga delar.

18 §

En sökande som är missnöjd med antagningen av studerande till institutet får skriftligen söka rättelse hos chefen för försvarsinstitutet inom 14 dagar från det resultatet av antagningen tillkännagavs.

19 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av försvarsministeriet.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

På sådan utbildning för högre tjänsteexamen för befattningsofficer som inletts före den 15 augusti 1993 tillämpas dock fortfarande förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem (479/74).

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.