661/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 och 11 §§ samt 12 § 1 mom. lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80),

av dessa lagrum 10 § och 12 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 18 januari 1985 (62/85), som följer:

10 §

En bostad för vars anskaffning, byggande eller grundreparation räntestödslån har beviljats skall användas som hyresbostad i minst 10 år räknat från utbetalningen av räntegottgörelsens första post.

11 §

Om ett räntestödslån återbetalas eller en bostad överlåts eller övergår till någon annan än en i 2 § 1 mom. 1 - 6 punkten nämnd ägare, upphör utbetalningen av räntegottgörelse vid den tidpunkt då lånet återbetalas eller bostaden överlåts. Sedan bostaden har överlåtits kan räntegottgörelse utbetalas endast såvida den nya ägaren åtar sig ansvaret för räntestödslånet.

12 §

Har den som fått räntestödslån använt lånemedel för något annat ändamål än ett som avses i denna lag eller har han använt bostaden i strid med 10 § eller har han, då han ansökte om godkännande av lånet såsom räntestödslån, lämnat väsentligt oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av lånet, kan bostadsstyrelsen inställa betalningen av räntegottgörelsen. I ovan nämnda fall och då bostaden eller äganderätten till aktier som berättigar till besittning av den överlåts mot vederlag till någon annan än en ägare som nämns i 2 § 1 mom. 1 - 6 punkten innan den i 10 § stadgade tiden har löpt ut, kan bostadsstyrelsen förplikta låntagaren att helt eller delvis till staten återbetala den räntegottgörelse som staten har utbetalt för lånet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

På räntestödslån som har godkänts före den 1 januari 1992 tillämpas dock fortfarande stadgandet i 10 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån sådant det lyder då denna lag träder i kraft.

Stadgandena i 11 § och 12 § 1 mom. tillämpas även på sådana räntestödslån som har godkänts innan lagen träder i kraft.

RP 68/92
MiUB 3/92

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.