635/1992

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 §, 33 § 2 mom. och 36 § 1–4 mom. i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927,

sådana de lyder, 3 § delvis ändrad genom riksdagens beslut av den 18 februari 1983 (377/83), 33 § 2 mom. och 36 § 4 mom. i riksdagens beslut av den 29 mars 1989 (298/89) samt 36 § 1–3 mom. i nämnda beslut av riksdagen av den 18 februari 1983, som följer:

3 §

En riksdagsman som inte har varit närvarande vid det i 25 § 1 mom. riksdagsordningen nämnda namnuppropet vid den första riksdagen under valperioden skall förete sin granskade fullmakt för ålderstalmannen eller talmannen som skall göra anmälan om detta hos riksdagen. En riksdagsman får inte börja utöva sitt riksdagsmannauppdrag förrän han har företett sin fullmakt för ålderstalmannen eller talmannen.

33 §

En riksdagsman som inte infinner sig till plenum senast 15 minuter efter namnuppropet antecknas i protokollet såsom frånvarande vid uppropet. En riksdagsman som kommer till plenum senare, antecknas i protokollet såsom närvarande från den tidpunkt då han anmäler sig hos talmannen genom att trycka på namnuppropsknappen eller genom att lämna in sitt namnkort.


36 §

En riksdagsman kan på förhand anhålla om ordet för att yttra sig i den allmänna diskussionen i något på dagordningen upptaget ärende genom att tidigast tre timmar innan plenum börjar personligen lämna in sitt namnkort på centralkansliet till äldre riksdagssekreteraren eller den som sköter hans uppgifter.

Vid plenum kan en riksdagsman anhålla om ordet i ett ärende som enligt dagordningen senare tas upp till behandling genom att lämna in sitt namnkort till riksdagens notarie (skriftlig anhållan). Vid plenum kan en riksdagsman anhålla om ordet i det föreliggande ärendet på dagordningen med yttrandeknappen (maskinell anhållan) eller, om talmannen bestämmer så, anhålla om ordet skriftligen eller muntligt anhålla om ordet genom att resa sig från sin plats (muntlig anhållan). Medan någon annan talar får ordet inte begäras muntligt. Om flera samtidigt ber om ordet, bestämmer talmannen i vilken ordning ordet ges.

En riksdagsman kan anhålla om replik muntligt genom att resa sig från sin plats eller, om talmannen bestämmer så, med replikknappen. Medan någon annan talar får ordet inte begäras muntligt. Talmannen kan enligt prövning och i den ordning han bestämmer berättiga en riksdagsman att få ordet för en högst två minuter lång replik från sin plats innan ordet ges dem som tidigare anhållit om ordet eller replik. En replik får inte innehålla annat än klarlägganden eller rättelser med anledning av det andra anförandet eller en replik eller bemötande av ett där framlagt påstående.

En riksdagsman kan återta sin anhållan om ordet eller en replik maskinellt eller genom att meddela notarien om detta.Dessa ändringar i arbetsordningen träder kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 15 juni 1992

På riksdagens vägnar


Ilkka Suominen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.