629/1992

Given i Helsingfors den 8 juli 1992

Lag om upphävande av 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) 1 a §, sådan den lyder i lag av den 14 juli 1969 (470/69).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 1 a § 2-5 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, dessa lagrum sådana de lyder när denna lag träder i kraft, tillämpas dock på det pensionsskydd som en person som omfattas av 1 a § 2 mom. i nämnda lag har blivit berättigad till innan denna lag trädde i kraft.

3 §

En person som när denna lag träder i kraft omfattas av 1 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft, är skyldig att från och med ikraftträdandet ta en försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69), om de försäkringsförutsättningar som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare föreligger för hans del. Vid beräkningen av den tid om fyra månader som avses i 1 § 3 mom. 1 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare eller 1 § 3 mom. 1 punkten lagen om pension för företagare inbegrips även den företagarverksamhet enligt 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden som fortlöpt oavbrutet omedelbart innan denna lag trädde i kraft.

En person som avses i 1 mom. skall ta försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare inom sex månader från det denna lag trätt i kraft, om hans försäkringsskyldighet har börjat under den nämnda tiden.

4 §

Utan hinder av 8 g § 1 mom. lagen om pension för lanbruksföretagare och 7 § 2 mom. lagen om pension för företagare kan en arbetsinkomst som med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare fastställts för en person som avses i 3 § 1 mom. ändras retroaktivt från det denna lag trädde i kraft, förutsatt att ansökan om justering av arbetsinkomsten görs inom ett år från ikraftträdandet.

5 §

På en person som avses i 3 § 1 mom. och som börjar omfattas av lagen om pension för företagare tillämpas inte 9 § 2 mom. i nämnda lag.

RP 76/92
ShUB 7/92

Helsingfors den 8 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.