613/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av 21 § förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi

På föredragning av undervisningsministern

ändras 21 § förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för huslig ekonomi (494/87), sådan den lyder i förordning av den 25 januari 1991 (153/91), som följer:

21 §

Arbetsmängden per vecka för en studerande som deltar i sådan undervisning vid en annan läroanstalt som avses i 20 a § lagen om yrkesläroanstalter kan avvika från vad som stadgas i denna förordning. Dessutom kan den individuella utbildningstiden för en studerande vid en yrkesläroanstalt som samtidigt fullföljer gymnasiets lärokurs avvika från vad som stadgas i lagen om yrkesläroanstalter eller bestäms med stöd av den.

Studier som fullföljts vid en annan läroanstalt kan godkännas som en prestation som motsvarar en eller flera lärokurser eller kurser, förutsatt att studierna vad målen beträffar motsvarar de i yrkesläroanstaltens läroplan angivna studier som skall ersättas. Vid behov kan tilläggsprestationer krävas av den studerande. Rektor eller en av rektor utsedd tjänsteinnehavare eller befattningshavare beslutar om godkännande av studierna och om tilläggsprestationer som eventuellt skall krävas. Beslut om godkännande av studierna bör på begäran fattas innan den studerande inleder studierna vid en annan läroanstalt.

Vitsorden för ersättande studier som fullföljts vid en annan läroanstalt antecknas i det betyg som ges åt den studerande. Vitsorden för studier som kompletterar studierna vid en yrkesläroanstalt och som avlagts efter det att den studerande intagits som studerande antecknas om den studerande så önskar.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

De läroböcker som är för godkännande hos utbildningsstyrelsen då denna förordning träder i kraft behandlas enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.