596/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskoleexamina

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 1 december 1978 om konstindustriella högskoleexamina (948/78) 22 och 23 §§,

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 24 augusti 1990 (729/90), samt

ändras 2 §, 3 § 2 och 4 mom., 10 § 3 mom., 15 § 1 mom., 18 § 2 mom., 19, 20, 21 och 27 §§,

av dessa lagrum 2 §, 3 § 2 och 4 mom., 15 § 1 mom., 18 § 2 mom. och 27 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 24 augusti 1990, som följer:

2 §

Konstindustriella examina på högskolenivå kan avläggas vid konstindustriella högskolan och inom konstfakulteten vid Lapplands universitet, vilka nedan benämns högskolan.

3 §

Ett utbildningsprogram är en målinriktad studiehelhet, som planeras och utformas genom samarbete mellan olika institutioner vid konstindustriella högskolan eller mellan konstfakulteten och andra fakulteter vid Lapplands universitet, och som inriktas på någon yrkessektor, som förutsätter konstnärlig och vetenskaplig sakkunskap, och på utvecklandet av denna sektor.


Inom konstfakulteten vid Lapplands universitet leder utbildningsprogrammet för teckningsundervisning och utbildningsprogrammet för audiovisuell mediakultur till konstkandidatexamen.

10 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte till högskolan antagna studerande, som fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska, såsom inte heller studerande som fått sin skolbildning utomlands. Angående den språkkunskap som krävs av sådana studerande bestämmer högskolan särskilt. Språkstudierna skall antecknas i examensbetyget.

15 §

I utbildningsprogrammets undervisningsplan, som godkänns läsårsvis, anges för envar studieperiod dess benämning och mål, det sakkomplex som behandlas, dess omfattning i studieveckor, undervisnings- och arbetsformerna, undervisningens och praktikens omfattning, de prestationer som fordras, deras innehåll och sätten för bedömningen av dem, tidsplaneringen samt den eller de institutioner eller fakulteter som svarar för ordnandet av studieperioden.


18 §

De pedagogiska studierna för ämneslärare anordnas dels av konstindustriella högskolan, dels av Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller någon annan högskola, på det sätt som avtalas mellan dessa högskolor. Vid Lapplands universitet anordnas dessa studier av konstfakulteten tillsammans med fakulteten för pedagogiska vetenskaper på det sätt som bestäms i examensstadgan.


19 §

Rätt att avlägga konstlicentiat- eller konstdoktorsexamen har den som har avlagt slutexamen vid konstindustriella högskolan eller konstkandidatexamen eller som av högskolan konstateras i övrigt inneha tillräckliga kunskaper, förmåga och färdigheter på motsvarande nivå.

20 §

I studierna för konstlicentiatexamen skall studeranden uppnå

1) god förtrogenhet med det konstindustriella området och dess samhälleliga betydelse,

2) god förtrogenhet med den historiska utvecklingen och de aktuella problemen inom de konst- och vetenskapsområden som ansluter sig till det konstindustriella området samt

3) förmåga att självständigt och kritiskt behandla och lösa forskningsproblem på det konstindustriella området.

I studierna för konstdoktorsexamen skall studeranden förvärva grundlig förtrogenhet med de i 1 mom. nämnda omständigheterna samt förmåga att självständigt vinna ny vetenskaplig kunskap eller införa nya metoder för konstnärlig verksamhet och skapa produkter som fyller höga konstnärliga krav.

21 §

För avläggande av konstlicentiat- eller konstdoktorsexamen skall studeranden på det sätt som bestäms i examensstadgan delta i den undervisning som anordnas för examen och utarbeta en undersökning.

Såsom licentiatarbete och doktorsavhandling kan godkännas en undersökning som hör till undervisnings- och forskningsområdet för konstindustriella högskolan eller konstfakulteten vid Lapplands universitet.

27 §

Planeringen och utformningen samt det fortgående utvecklandet av examina, utbildningsprogram och studieperioder sker i fråga om konstindustriella högskolan i nära samarbete mellan vederbörande institutioner och i fråga om Lapplands universitet vid konstfakulteten på det sätt som bestäms i examensstadgan.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.