592/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) 1 a § och 10 § 5 mom.,

sådana de lyder, 1 a § i lag av den 3 augusti 1990 (684/90) och 10 § 5 mom. i lag av den 14 februari 1992 (112/92), samt

fogas temporärt till lagen en ny 1 b §, som följer:

1 a §

Den som skall anses vara vuxenstuderande beviljas studiestöd för studier enligt vad statsrådet bestämmer. Statsrådet fastställer de grunder enligt vilka en person kan anses vara vuxenstuderande.

1 b §

På studiestödsförmånerna för den som skall anses vara vuxenstuderande tillämpas lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92).

10 §

Studiepenningens grunddel beviljas inte en studerande som har rätt till barnbidrag enligt lagen om barnbidrag (541/48) eller till vuxenstudiepenning. Studiepenningens belopp per mottagare kan sänkas eller också kan den förvägras helt och hållet av orsaker som verkar sänkande på studiekostnaderna, enligt vad statsrådet beslutar.På statsborgen och räntestöd för studielån tillämpas dock 1 b § från och med den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 72/92
KuUB 6/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.