590/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 juli 1988 (652/88), som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte i statens ämbetsverk eller inrättningar, inte heller i en kommuns eller andra offentligrättsliga samfunds ämbetsverk eller inrättningar. Lagen tillämpas på sådana statliga affärsverk som har beslutat detta med stöd av 18 § lagen om statens affärsverk. På produktionsinrättningar och affärsverk som tillhör en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund än staten tillämpas denna lag enligt vad som stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 39/92
StaUB 16/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.