588/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 mom. och 5 § lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 4 mom. i lag av den 24 oktober 1986 (764/86) och 5 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 17 november 1989 (994/89), som följer:

2 §

Genom förordning kan stadgas om de tjänster vars innehavare skall företräda staten vid nedan i denna lag nämnda förhandlingar eller då stridsåtgärder vidtas, eller om tjänster vars innehavare på något annat sätt skall företräda arbetsgivaren.


5 §

Bundna av ett tjänstekollektivavtal är

1) staten,

2) de tjänstemannaföreningar som ingått avtalet eller som i efterhand med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detta,

3) de tjänstemannaföreningar som direkt eller genom mellanled är eller under avtalets giltighetstid varit underföreningar i tjänstemannaföreningar som nämns i 2 punkten, och

4) de tjänstemän som är eller under avtalets giltighetstid har varit medlemmar i en av avtalet bunden förening.

Utan att bestämma anställningsvillkoren så att de är sämre än vad som gäller enligt tjänstekollektivavtalet, men i övrigt utan hinder av tjänstekollektivavtalet kan, om ett avtal enligt 30 § 3 mom. statstjänstemannalagen inte har ingåtts med en tjänsteman,

1) statsrådet bestämma tjänstemännens anställningsvillkor, om möjligheterna att få eller kvarhålla personal hos staten eller andra vägande skäl kräver detta,

2) ett ämbetsverk eller en inrättning inom ramen för statsbudgeten bestämma sina tjänstemäns avlöning,

3) finansministeriet enligt statsbudgeten bevilja tillstånd att till en tjänsteman vid ett ämbetsverk eller en inrättning betala en ekonomisk förmån på grundvalen av tjänsteförhållandet också i andra fall än de som avses i 2 punkten, samt

4) affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) bestämma sina tjänstemäns anställningsvillkor.

Finansministeriet fastställer avlöningen för de arbetsgivartjänstemän som avses i 2 § 4 mom.

1) vid ämbetsverk och inrättningar när det är fråga om tjänster som avses i 5 § 2 mom. statstjänstemannalagen samt

2) vid statens affärsverk när det är fråga om tjänster som avses i 10 § 5 punkten lagen om statens affärsverk.

Genom förordning kan stadgas att ett beslut enligt 2 mom. 2 punkten som gäller en tjänsteman vid ett ämbetsverk eller en inrättning fattas av ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning eller en myndighet inom samma förvaltningsområde.

Staten får inte i andra fall än de som avses i 2 och 3 mom. inom tillämpningsområdet för ett tjänstekollektivavtal bestämma eller avtala att anställningsvillkoren för en tjänsteman som står utanför tjänstekollektivavtalet men utför arbete som avses i avtalet skall vara sådana att de strider mot kollektivavtalet.

Vad som stadgas i 1 och 5 mom. skall iakttas endast om staten, föreningen eller tjänstemannen inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller om den kategori som avtalet binder inte är begränsad i själva avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992.

Utan hinder av 5 § 2 mom. 2 punkten i denna lag skall finansministeriet avgöra ärenden enligt 5 § 2 mom. 2 punkten i fråga om de ämbetsverk och inrättningar som inte anvisas anslag för sina utgifter för verksamheten under ett omkostnadsmoment, om inte något annat stadgas genom förordning.

RP 43/92
FvUB 4/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.