587/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 juni 1992

Undervisningsministeriets beslut om lösen som betalas för ämbetsbevis och för utdrag ur kyrkoböcker och församlingens övriga handlingar

Undervisningsministeriet har på framställning av kyrkostyrelsen med stöd av 127 § 3 mom. kyrkolagen (392/90) fastställt det lösen som skall betalas för ämbetsbevis och för utdrag ur kyrkoböcker och församlingens övriga handlingar. Församlingen har rätt att i form av kostnader som ingår i lösen uppbära kostnaden för uppgörande av ämbetsbevis och utdrag samt postutgifter för uppgifter som sänds per post, försändelseavgift och eventuella kostnader som den mottagande banken uppbär för betalningen.

Kostnader som skall betalas för uppgörande av ämbetsbevis och utdrag:

Ämbetsbevis med uppgifter om en person samt dennas make, föräldrar och barn 7 mk
samt för varje led som antecknas utöver dem 7 mk
Annat bevis eller uppgift antecknad i handling som tillställts kyrkoherdeämbetet 7 mk/person
Uppgifter som lämnats för vetenskaplig forskning och i annat därmed jämförbart syfte på basis av 11 § 2 mom. lagen om befolkningsböcker (141/69) 2 mk/enhet

Lösen som fastställts för ovannämnda kostnader antecknas på expeditionen.

En enhet innehåller de uppgifter eller del av de uppgifter som med stöd av 7 § förordningen om befolkningsböcker (198/70; 694/77 och 850/83) antecknas om en person i kyrkoboken.

För protokollsutdrag med eller utan beslut eller för avskrift och bestyrkning av denna, av varje slags handling, är lösen densamma som är stadgad för underrätts expeditioner.

För släktutredning för släktforskning skall vederbörande betala ersättning enligt det timarvode kyrkostyrelsen fastställt.

Då kyrkoherdeämbetet sänder begärda uppgifter per post är ämbetet berättigat att utöver nämnda kostnader uppbära gällande postavgift, 3 mk i försändelseavgift samt betalning för den insättningsavgift eller registreringsavgift som den mottagande banken eventuellt uppbär.

Lösen betalas inte för

flyttningsbetyg;

inte heller för bevis

som begärs av offentlig myndighet på ämbetets vägnar;

som ges åt veterligen medellös person; eller

som ges för undersökning av hinder för äktenskap och över förrättad vigsel till äktenskap.

Lösen betalas inte heller för betyg som behövs

för skolgång eller studier;

för anställning av barn eller ung person;

för ansökan om och lyftande av pension, livränta eller understöd, ansökan om liv-, kapital- eller livränteförsäkring och lyftande av en försäkringssumma av allmänna medel eller ur allmänna och enskilda pensions- och understödsfonder samt hos försäkringsanstalter;

för skattebesvär;

för intagning i sjukhus eller vårdanstalt;

i ärenden som gäller värnplikt, arbetspermission för en värnpliktig och understöd åt en värnpliktigs anhöriga; inte heller

i ärenden som gäller sjukförsäkring, moderskapsunderstöd o.a. socialskydd och för barnbidrag enligt lagen om barnbidrag.


Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 september 1992. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 11 december 1975 (957/75).

Helsingfors den 10 juni 1992

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Marjatta Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.