575/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ämbetsverkets ställning

Patent- och registerstyrelsen lyder under handels- och industriministeriet.

2 §
Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen har till uppgift att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Den handlägger ärenden som gäller patent, kretsmönster för integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning, handelsregister, firma och offentliggörande av bokslutshandlingar samt tillhandahåller informationstjänst inom sitt område. Patent- och registerstyrelsen kan även genom förordning åläggas att handlägga andra industrirättsliga ärenden och ärenden i anslutning till förande av register.

Patent- och registerstyrelsen skall utföra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppdrag som den får av handels- och industriministeriet.

3 §
Direktionen

Patent- och registerstyrelsen har en direktion vars medlemmar utses av statsrådet. Om direktionens uppgifter, sammansättning och mandatperiod stadgas genom förordning.

4 §
Avgörande av ärenden

Ett ärende som skall handläggas av patent och registerstyrelsen avgörs av direktionen, generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid patent- och registerstyrelsen enligt vad som stadgas genom förordning.

5 §
Ändringssökande

Ändring i patent- och registerstyrelsens beslut får sökas hos patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd enligt vad som stadgas särskilt genom lag.

Ändring i patent- och registerstyrelsens beslut i ett ärende som inte ankommer på patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd får, om inte något annat stadgas, sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som stadgas särskilt genom lag.

6 §
Avgifter

Om avgifter som uppbärs av patent- och registerstyrelsen och om stämpelskatt för expeditioner stadgas särskilt.

7 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 25/92
EkUB 21/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.