570/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av förordningen av vägverket

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 9 februari 1990 om vägverket (126/90) 11 § 2 mom.,

ändras 1 och 2 §§, mellanrubriken före 2 §, 3 §, mellanrubriken före 4 §, 7 §, 10 § 2 mom., 14 §, 15 § 2 mom., 17 § 3 mom. samt 21 och 23 §§,

av dessa lagrum 15 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 24 januari 1992 (52/92), samt

fogas till förordningen en ny mellanrubrik före 3 § som följer:

1 §

Vägverket omfattar en centralförvaltning samt serviceenheter och vägdistrikt som lyder under den.

Vägverkets centralförvaltning
2 §

Vägverkets centralförvaltning har till uppgift att leda och utveckla vägverkets verksamhet samt svara för enhetligheten inom verket, den allmänna förvaltningen och vägförvaltningen.

Vägverkets serviceenheter
3 §

Serviceenheterna har till uppgift att producera sådana sakkunnig- och utvecklingstjänster som behövs inom väghållningen.

Vägdistrikt
4 §

7 §

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om allmänna riktlinjer och mål för vägverket med beaktande av de mål som trafikministeriet har satt,

2) besluta om hur vägverkets förvaltning skall ordnas,

3) besluta om vägverkets budgetförslag, forsknings- och utvecklingsprogram, verksamhets- och ekonomiplan samt långtidsplaner,

4) behandla frågor som gäller uppnåendet av vägverkets mål samt godkänna verkets bokslut,

5) meddela föreskrifter och anvisningar för verket, om direktionen inte har överfört saken på generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid verket, samt

6) behandla andra frågor som är av stor räckvidd och principiellt viktiga med hänsyn till verket och om vilkas föredragning för direktionen dess ordförande beslutar.

10 §

De ärenden som behandlas i direktionen eller där vägverkets centralförvaltning är besvärsmyndighet avgörs på föredragning.

14 §

Om placeringen av tjänster finns närmare bestämmelser i vägverkets arbetsordning.

15 §

Generaldirektören besätter tjänster som har placerats inom centralförvaltningen och vid serviceenheterna samt anställer i arbetsavtalsförhållande personal inom centralförvaltningen och vid serviceenheterna, om inte denna befogenhet i arbetsordningen har tilldelats någon annan tjänsteman.


17 §

Andra än i 1 och 2 mom. nämnda tjänstemän inom centralförvaltningen beviljas tjänstledighet av centralförvaltningen och tjänstemän vid vägdistrikten av vägdistriktet i enlighet med arbetsordningen. Om beviljande av tjänstledighet för tjänstemän vid serviceenheterna bestäms i arbetsordningen.

21 §

Vägverkets centralförvaltning kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och ämbetsverk statens rätt och fördel i alla mål och ärenden som angår vägverket.

Direktören för vägverkets centralförvaltning har rätt att antingen själv eller genom befullmäktigat ombud, i mål och ärenden som angår verket, bevaka statens rätt och fördel vid domstolar, inför andra myndigheter, vid skiljemannaförfarande och vid förrättningar samt att härvid företräda vägverket.

Chefen för ett vägdistrikt eller ett av honom befullmäktigat ombud har rätt att företräda staten i ärenden som angår vägdistriktet då någon representant för centralförvaltningen inte är på plats.

23 §

Närmare föreskrifter om vägverkets interna arbetsfördelning och om ordnandet av förvaltningen meddelas av generaldirektören i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.