567/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring i kameral indelning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 52 § 4 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77):

1 §

Det beslut om ändring i den kamerala indelningen som avses i 52 § 3 mom. lagen om kommunindelning fattas eller den framställning hos inrikesministeriet om ändring i kommunindelningen som avses i sagda lagrum görs, då de berörda registerenheterna eller områdena finns i olika län, av den kartverks- och dataservicebyrå inom vars tjänsteområde den lantmäteriförrättning som framkallat behovet av ändring har utförts eller där behovet av ändring har yppat sig.

2 §

Anser kartverks- och dataservicebyrån att det är ändamålsenligt att ändra den kamerala indelningen i överensstämmelse med kommunindelningen, skall den uppgöra en plan över ändring i indelningen.

Planen skall bringas de ägare till i jordregistret eller fastighetsregistret antecknade fastigheter och övriga registerenheter vilka berörs av saken till kännedom så som anges i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). Sker delgivningen enligt 7 § 1 mom. 2 punkten nämnda lag, skall planen och de därtill hörande kartorna hållas framlagda till påseende på de kartverks- och dataservicebyråer vilkas tjänsteområde tillhörande registerenheter planen berör.

Ägaren till vederbörande registerenhet har rätt att göra anmärkning mot planen. Anmärkningen skall göras skriftligen och tillställas den kartverks- och dataservicebyrå som uppgjort planen inom 30 dagar från det ägaren med stöd av 22 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden skall anses ha fått del av planen.

3 §

Kartverks- och dataservicebyrån skall delge de i 2 § 2 mom. nämnda ägarna till registerenheter det beslut som avses i 52 § 3 mom. lagen om kcmmunindelning så som anges i lagen om delgivning i förvaltningsärenden. Dessutom skall en kopia av beslutet sändas till vederbörande kommunstyrelse, domare i domsagan eller fastighetsdomare samt härads registerbyrå.

4 §

De rågångs- och styckningsförrättningar som avses i 52 § lagen om kommunindelning samt de förrättningar som avses i 5 § utförs av vederbörande lantmäteribyrå.

Har den i 1 mom. nämnda förrättningen föranletts av statsrådets eller inrikesministeriets beslut, kan förrättningen inte utföras förrän beslutet vunnit laga kraft.

Den förrättning som avses i 1 mom. skall utföras i brådskande ordning.

5 §

Har det bestämts att en del av en sådan registerenhet som inte är lägenhet skall överföras till en annan kommun, skall på området utföras en förrättning där rån uppgås mellan delarna, gränskarta uppgörs över den mindre delen samt beräknas hur ifrågavarande enhets areal fördelas mellan delarna. Har det bestämts att en del av ett sådant område som inte antecknats i jordregistret eller fastighetsregistret skall överföras till annan kommun, skall på området utföras en förrättning där rån uppgås mellan delarna, gränskarta uppgörs över den mindre delen eller, om det inte från förut finns en karta över området, över hela området, samt beräknas hur ifrågavarande områdes areal fördelas mellan delarna. I övrigt skall vid förrättningarna i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om styckning. Kostnaderna för förrättningarna betalas av statens medel.

Även i fall där överföringen av en del av ett område eller en registerenhet till annan kommun beror på statsrådets eller inrikesministeriets beslut om sträckningen för kommunens områdes gräns, gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 mom.

6 §

Sedan de överföringar av registerenheter från en kommun till en annan som föranletts av kartverks- och dataservicebyråns beslut enligt 52 § 3 mom. lagen om kommunindelning har antecknats i jordregistret eller fastighetsregistret, skall kartverks- och dataservicebyrån till registerenhetens ägare och vederbörande kommunstyrelse sända ett jordregister- eller fastighetsregisterutdrag över den överförda registerenheten. Har registerenheten flera ägare, räcker det att registerutdraget sänds till en av dem. Ett registerutdrag som gäller samfällighet tillställs ett konstituerat delägarlag med iakttagande av vad som stadgas i 26 § 1 mom. lagen om samfälligheter (758/89) och ett icke konstituerat delägarlag genom att utdraget sänds till någon av delägarna.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 augusti 1977 om ändring i kameral indelning (637/77).

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.