564/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 1 § 1 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kort-variga arbetsförhållanden (134/62), sådant det lyder i lag av den 27 mars 1991 (613/91), som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2-4 mom., 4 § 1, 3 och 5 mom., 4 a-4 d och 4 f-4 n §§, 5 b § 3 och 4 mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 f, 9, 9 a, 10, 10 a och 12 §§, 13 § 3 och 4 mom. samt 13 b, 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a, 21 b, 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1993.

RP 55/92
ShUB 5/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.