546/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av förordningen om utskänkning av alkoholdrycker på tåg i internationell samtrafik

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 §, 4 § 2 mom., 5, 7, 9 §§, 11 § 1 och 3 mom. och 13 § förordningen den 15 december 1978 om utskänkning av alkoholdrycker på tåg i internationell samtrafik (986/78) som följer:

3 §

På tåg som avses i 1 § 1 och 2 mom. är utskänkning av andra alkoholdrycker än mellanöl tillåten endast i en för detta ändamål godkänd restaurangvagn till resande mellan Finland och utlandet. Social- och hälsovårdsministeriet kan i undantagsfall bevilja rätt till utskänkning till slutna sällskap även i andra utrymmen än i restaurangvagnen. Bedrivande av utskänkningsrörelse förutsätter att utbildad och yrkeskunnig personal finns i tillräcklig mån.

4 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan i undantagsfall, på villkor som det bestämmer, tillåta utskänkning av andra än i 1 mom. avsedda alkoholdrycker till slutet sällskap.

5 §

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer prisen på de alkoholdrycker som utskänkes i tåget samt storleken av ersättningen för utskänkning eller grunderna för dess fastställande.

7 §

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar på villkor som det bestämmer rätt till utskänkning åt enskild eller samfund, som prövas äga nödiga förutsättningar härför och erforderlig tillförlitlighet. Beviljande av utskänkningsrättigheter förutsätter därjämte att Statsjärnvägarna har givit sitt samtycke därtill.

9 §

Innehavare av utskänkningsrättigheter samt ansvarig föreståndare för utskänkningställe och ställföreträdare för denne är skyldiga att tillse att ordningen upprätthålles, att goda seder iakttages vid utskänkningen och att missbruk av alkoholdrycker icke förekommer samt att även i övrigt denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser och anvisningar samt uppställda villkor följes. Vederbörande idkare av utskänkningsrörelse skall utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet vem som har blivit förordnad till ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för denne.

Tågets konduktör äger dock, utan hinder av stadgandet i 1 mom., rätt att inom ramen för sina särskilt stadgade befogenheter övervaka ordningen och att vidtaga erforderliga åtgärder för ordningens upprätthållande.

11 §

Vid utskänkning får icke anlitas person som ej fyllt tjugo år, såvida denne icke vid läroanstalt i restaurangbranschen, vilken godkänts av utbildningsstyrelsen, eller på sätt som förutsättes i läroavtalslagen förskaffat sig tillräcklig yrkesutbildning samt fyllt sjutton år.


Social- och hälsovårdsministeriet kan begränsa utskänkningen av samtliga eller vissa alkoholdrycker till att äga rum endast i samband med måltid, fatta beslut om de största mängder som får utskänkas samt utfärda anvisningar och föreskrifter för upprätthållande av ordningen ävensom i övrigt besluta vad där skall iakttagas i syfte att minska de olägenheter och skadeverkningar utskänkningen förorsakar.

13 §

Över alkoholdrycker, som för utskänkning anskaffats och utskänkts, skall hållas sådan bokföring som social- och hälsovårdsministeriet anser erforderlig med tanke på tillsynen.

Den som social- och hälsovårdsministeriet därtill befullmäktigat har rätt att inspektera utskänkningens organisation och skötsel, den i 1 mom. avsedda bokföringen jämte därtill hörande handlingar samt lagren av alkoholdrycker.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.