520/1992

Given i Helsingfors den 12 juni 1992

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 18 i och 18 j §§, sådana de lyder i förordning av den 25 oktober 1991 (1295/91), samt

ändras 11 c § 2 och 3 mom. och 18 a-18 h §§ samt mellanrubrikerna före 18 a-18 h §§,

av dessa lagrum 11 c § 2 och 3 mom. samt 18 d-18 h §§ samt mellanrubrikerna före 18 d-18 h §§ sådana de lyder i nämda förordning av den 25 oktober 1991, 18 a och 18 b §§ samt mellanrubrikerna före 18 a-18 c §§ sådana de lyder i förordning av den 28 oktober 1988 (912/88) och 18 c § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom nämnda förordning av den 25 oktober 1991, som följer:

11 c §

2. Med utsläppstest avses mätning av avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp enligt de anvisningar som nämns i 18 d §.

3. Med lågemissionsbil avses en bil som uppfyller kraven enligt 18 a, 18 b eller 18 c §.

Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från personbilar
18 a §

1. Gränsvärdena för avgasutsläppen från en otto- eller dieselmotor i en personbil är:

kolmonoxid 2,1 g/km
kolväten 0,25 g/km
kväveoxider 0,62 g/km

2. Vevhuset och dess ventilationssystem för en personbils ottomotor skall vara planerat och konstruerat samt kunna underhållas så att det inte från vevhuset kan tränga ut skadliga gaser i luften.

3. Gränsvärdet för kolväten som avdunstar från bränslesystemet i en personbil med ottomotor är 2,0 g.

4. I fråga om en personbil med dieselmotor är gränsvärdet för avgasernas partikelutsläpp 0,124 g/km.

5. Ovan i denna paragraf nämnda gränsvärdena får inte överskridas under bilens första 80 000 körkilometer eller bilens fem första bruksår, varvid den gräns som först överskrids är avgörande.

Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar
18 b §

1. Gränsvärdena för avgasutsläppen från en otto- eller dieselmotor i en paketbil är:

kolmonoxid 6,2 g/km
kolväten 0,5 g/km
kväveoxider 1,1 g/km

2. Vevhuset och dess ventilationssystem för en paketbils ottomotor skall vara planerat och konstruerat samt kunna underhållas så att det inte från vevhuset kan tränga ut skadliga gaser i luften.

3. Gränsvärdet för kolväten som avdunstar från bränslesystemet i en paketbil med ottomotor är 2,0 g.

4. I fråga om en paketbil med dieselmotor är gränsvärdet för avgasernas partikelutsläpp 0,162 g/km.

5. Ovan i denna paragraf nämnda gränsvärdena får inte överskridas under bilens första 200 000 körkilometer eller bilens elva första bruksår, varvid den gräns som först överskrids är avgörande. Om bilen uppfyller i 18 a § 1-4 mom. nämnda gränsvärdena, tillämpas dock värdena i 5 mom. av ovannämnda paragrafen.

Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer
18 c §

1. Från lastbilar och bussar samt specialbilar med en totalvikt över 3 500 kg som har dieselmotor är gränsvärdet för avgas- och partikelutsläppen i typgodkännandetest samt i test för överensstämmelse med godkänd typ:

utsläpp gränsvärde för typgodkännande g/kWh gränsvärde för överensstämmelse med godkänd typ g/kWh
kolmonoxid 4,5 4,9
kolväten 1,1 1,23
kväveoxider 8,0 9,0
partiklar 0,36 0,4

2. Om motorns effekt inte är större än 85 kW, multipliceras gränsvärdet enligt 1 mom. för partikelutsläpp med en faktor på 1,7.

3. I fråga om motorer som typgodkänns den 1 oktober 1995 eller därefter och bilar som tas i bruk den 1 oktober 1996 eller därefter skall, i stället för de gränsvärden som nämns i 1 och 2 mom., vid såväl typkodkännande som test för överensstämmelse med godkänd typ tillämpas följande gränsvärden:

kolmonoxid 4,0 g/kWh
kolväte 1,1 g/kWh
kväveoxider 7,0 g/kWh
partiklar 0,15 g/kWh

4. En lastbil eller buss eller en specialbil vars totalvikt överstiger 3 500 kg anses uppfylla gränsvärden enligt 1-3 mom., om den är försedd med en dieselmotor som uppfyller kraven enligt EG-direktivet 88/77/EEG, senast ändrat genom direktiv 91/542/EEG.

5. En lastbil eller buss eller en specialbil vars totalvikt överstiger 3 500 kg anses uppfylla gränsvärdena enligt 1 och 2 mom. också om den under bilens första 160 000 körkilometer eller bilens fem första bruksår, varvid den gräns som först overskrids är avgörande, uppfyller de krav som har uppställts av Förenta Staterna för tunga dieseldrivna bilar av 1991 eller senare års modell (Code of Federal Regulations, § 86.091-11).

Tester
18 d §

Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp mäts i enlighet med testanvisningarna, Federal Test Procedure (FTP 75 och 79, Code of Federal Regulations § 86.101...§ 86.145-82 samt § 86.301-79...§ 86.348-79), som har uppgjorts av Förenta Staternas federala miljöskyddsverk (EPA) eller i enlighet med de testanvisningar som ingår i de bestämmelser som nämns i 18 g § 1 mom.

Försämringsfaktorer
18 e §

1. En bil anses uppfylla gränsvärdena enligt 18 a eller 18 b § eller 18 c § 5 mom., om de i utsläppstest mätta avgas- och partikelutsläppen multiplicerade med försämringsfaktorer vilka beaktar hållbarhetskravet och avdunstningsutsläppet med det tillägg av försämringsvärde, som beaktar hållbarhetskravet, inte överstiger de nämnda gränsvärdena.

2. En bil som införts till landet som begagnad och en bil som är tillverkad i ett enstaka exemplar anses dock uppfylla kraven enligt 1 mom., om det avgasutsläpp som uppmäts vid ett utsläppstest för bilen inte, utan att försämringsfaktorer och -värdet beaktas, överstiger värdena i ovannämnda paragrafer.

3. Försämringsfaktorn för begränsningssystemet för avgas- och partikelutsläppen fås genom att avgas- och partikelutsläppen från en personbil efter 80 000 körkilometer, från en paketbil efter 200 000 körkilometer och från en motor som nämns i 18 c § 5 mom. efter 160 000 körkilometer delas med motsvarande utsläpp efter 6 400 körkilometer. Försämringsfaktorn bestäms i enlighet med de mätanvisningar som nämns i 18 d §. Försämringsfaktorn får dock inte i något fall understiga talet 1.

4. Som försämringsvärde för begränsningssystemet för kolväteavdunstningen från en personbil används skillnaden mellan avdunstningsutsläppen av kolväten efter 80 000 körkilometer respektive 6 400 körkilometer och från en paketbil på motsvarande sätt skillnaden efter 200 000 körkilometer respektive 6 400 körkilometer. Försämringsvärdet bestäms i enlighet med de mätanvisningar som nämns i 18 d §. Försämringsvärdet är dock inte i något fall negativt.

5. I stället för de försämringsfaktorer och det försämringsvärde som mätts genom ett i 3 och 4 mom. nämnt försämringstest får, på begäran av fordonstillverkaren eller importören, användas försämringsfaktorer och försämringsvärden enligt följande tabell:

Motortyp eller utsläppsbegränsningsmetod Försämringsfaktorer. Paragrafer 18 a §/18 b §/18 c § 5 mom. Försämringsvärde
CO HC NOx partikelutsläpp avdunstningsutsläpp
Ottomotor + oxiderande katalysator 1,2/1,5/- 1,3/1,7/- 1,0/1,0/- - 0/0,4/-
Ottomotor utan katalysator 1,2/1,5/- 1,3/1,7/- 1,0/1,0/- - 0/0,4/-
Ottomotor + trevägskatalysator 1,2/1,5/- 1,3/1,7/- 1,1/1,2/- - 0/0,4/-
Dieselmotor 1,1/1,2/1,1 1,0/1,0/1,1 1,0/1,0/1,05 1,2/1,5/1,1 -
Märkning, bruksanvisning, blyfri bensin
18 f §

1. I motorutrymmet till en lågemissionsbil, med undantag av en bil som avses i 18 c § 1-4 mom., skall fästas ett klart synligt beständigt klistermärke på vilket är inmärkt biltillverkarens försäkran att bilen uppfyller kraven enligt 18 a eller 18 b § eller kraven enligt 18 c § 5 mom. Klistermärket skall dessutom ha en anteckning om motortyp och motorns viktigaste inställningsvärden. Klistermärket skall vara sådant att det inte går att lösgöra utan att det går sönder och det skall fästas på en sådan del som inte lätt kan lösgöras. Om märket har text, skall den vara finsk-, svensk- eller engelskspråkig.

2. Tillverkaren eller importören av en lågemissionsbil skall med varje ny bil ge en finsk- eller svenskspråkig bruks- och serviceanvisning för avgasreningssystemet, avsedd för den som använder bilen. Den skall innehålla anvisningar om hur bilen samt anordningar, utrustning och konstruktioner som hör till avgasreningen skall användas och underhållas, så att utsläppen hålls inom föreskrivna gränser.

3. En lågemissionsbils ottomotor skall kunna användas med blyfri bensin. Detta krav anses uppfyllt, om bränsletankens påfyllningsöppning är utformad så att tanken inte kan fyllas med en påfyllningspistol vars munstycke har en diameter på 23,6 mm eller mera.

4. En lågemissionsbil som är försedd med ottomotor skall i närheten av bränsletankens påfyllningsöppning ha en lätt synlig skylt eller ett klistermärke med en finsk, svensk, engelsk eller tysk uppmaning att använda blyfri bensin.

5. På en bil som är importerad av någon annan än fordonstillverkarens representant, får texter och anvisningar som nämns i 1 och 2 mom., i stället för finska eller svenska vara skrivna på engelska, tyska eller franska.

Dokumentering över att andra krav för avgasutsläpp än de som överensstämmer med EG-direktiv uppfylls
18 g §

1. En bil anses upfylla kraven enligt 18 a eller 18 b §§ eller kraven enligt 18 c § 5 mom., om den är av en modell, som

a) har testats i enlighet med de mätanvisningar som nämns i 18 d § i ett laboratorium vilket står till förfogande för den som tillverkat bilen eller avgasreningssystemen, och som biltillverkaren på basis av dessa tester försäkrar vara en modell med lågemission,

b) har testats i en finsk eller utländsk oavhängig forskningsanstalt i enlighet med de mätanvisningar som avses i 18 d § eller är granskad av en sådan anstalt och för vilken bilregistercentralen, på basis av dessa tester eller ett av forskningscentralen utfärdat utlåtande, har beviljat ett bevis över bilmodellens lågemission,

c) enligt ett certifikat av en behörig myndighet överensstämmer med Förenta Staternas federativa krav (Code of Federal Regulations, § 86.087-8 eller § 86.091-11) som gäller för personbilar (Light Duty Vehicles) av 1987 eller senare års modell eller för lastbilar som är försedda med dieselmotor (Diesel Heavy Duty Engines) och är av 1991 eller senare års modell,

d) enligt ett certifikat av en behörig myndighet överensstämmer med de bestämmelser som trädde i kraft i Schweiz den 1 oktober 1988 för personbilar,

e) enligt ett certifikat av en behörig myndighet överensstämmer med de bestämmelser som trädde i kraft i Österrike den 1 januari och den 1 oktober 1987 för personbilar med ottomotor,

f) enligt ett certifikat av en behörig myndighet överensstämmer med de bestämmelser som i Sverige gäller för personbilar av 1989 eller senare års modell eller för paketbilar av 1992 eller senare års modell,

g) enligt ett certifikat av en behörig myndighet överensstämmer med de bestämmelser som trädde i kraft i Norge den 1 januari 1989 för personbilar med ottomotor, den 1 oktober 1990 för personbilar med dieselmotor eller den 1 oktober 1991 för paketbilar, eller

h) enligt ett certifikat av en behörig myndighet överenstämmer med de bestämmelser som utfärdades i Förbundsrepubliken Tyskland den 24 juni 1985 (StVZO § 47, Anlage XXIII).

2. Ett godkännande enligt 1 mom. kan utvidgas till att gälla nya bilmodeller, om i dessa används motor som enligt definitionen i Förenta Staternas federativa krav, som nämns i c punkten av 1 mom., hör till samma motorfamilj. Godkännandet kan utvidgas endast i det fall att den nya bilmodellens utsläpp kan bedömas vara mindre eller högst lika stort som hos den bilmodell för vilken godkännandet ursprungligen är beviljat.

3. Ett certifikat som avses i 1 mom. och ett godkännande som beviljats på grund av tillverkarens försäkran eller ett utländskt certifikat kan dras in, om bilregistercentralen på basis av utförda stickprov eller uppgifter av i c-h punkten nämnda myndigheter konstaterar att de bilmodeller som nämns i certifkatet inte längre motsvarar förutsättningarna för ett godkännande.

4. Ministeriet kan bestämma att i 1 mom. c-h punkten nämnda certifikat godkänns endast i det fall att i Finland utförda tester och av en behörig myndighet beviljat godkännande ömsesidigt godkänns i respektive land.

Avvikelser från utsläppsbegränsningar i fråga om vissa bilgrupper
18 h §

1. En terrängpersonbil eller en personbil vars bärförmåga övestiger 760 kg eller som har ändrats från en paketbil med en bärförmåga som överstiger 760 kg skall uppfylla minst kraven i 18 b §.

2. Kraven i 18 a-18 c §§ tillämpas inte

a) på bilar som är förtullade som flyttgods,

b) på bilar som skall exportregistreras,

c) på bilar som innehas av en främmande stats representation eller en medlem av diplomatkåren,

d) på en personbil som skall användas i hastighetstävlingar och vars motor enligt reglerna för hastighetstävling får trimmas, då bilen används i tävling samt vid färd till och från tävlingen,

e) på en bil som erhållits som arv eller genom testamente och inte

f) på bilar som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion.

3. En med otto- eller dieselmotor försedd bil, som nämns i 2 mom. skall med avseende på avgaser uppfylla

a) kraven enligt E-reglementet nr 15/04 eller nr 83,

b) kraven enligt EG-direktivet 70/220/EEG senast ändrat genom direktiv 83/351/EEG,

c) kraven enligt E-reglementet nr 49 i fråga om en med dieselmotor försedd lastbil eller buss eller specialbil vars totalvikt överstiger 3 500 kg, eller

d) Förenta Staternas federativa krav för en personbil eller lätt lastbil av 1975 eller senare års modell (Code of Federal Regulations, § 86.075-8 eller § 86.075-9) eller, i fråga om en lastbil eller buss eller specialbil vars totalvikt överstiger 3 500 kg, för en med dieselmotor försedd lastbil av samma års modell (Code of Federal Regulations § 86.075-11).

4. Om en bil inte uppfyller kraven enligt 18 a, 18 b eller 18 c §§ eller kraven enligt 3 mom. d punkten i denna paragraf, skall en med dieselmotor försedd bil som nämns i 2 mom. eller bilens motor beträffande motorns rökbildning uppfylla kraven enligt EG-direktivet 72/306/EEG eller E-reglementet nr 24.

5. Bestämmelserna i 18 a-18 c §§ och 2-4 mom. i denna paragraf tillämpas inte på en bil, om det har förflutit minst 25 år sedan utgången av dess tillverkningsår.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och den gäller bilar som första gången tas i bruk i Finland på ikraftträdelsedagen eller därefter.

2. Andra än i 3 mom. nämnda dieseldrivna personbilar och andra än i 5 mom. nämnda paketbilar får dock utan hinder av stadgandena i denna förordning tas i bruk före utgången av 1992, om de uppfyller kraven i de stadganden och bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

3. Utan hinder av stadgandena i denna förordning är det tillåtet att ta en terrängpersonbil i bruk före den 1 juli 1993, om den uppfyller de krav som gällde vid ikraftträdandet.

4. Andra än i 5 mom. nämnda med dieselmotor försedda lastbilar och bussar samt specialbilar vars totalvikt överstiger 3 500 kg får utan hinder av 18 c § i denna förordning tas i bruk före den 1 oktober 1993, om den uppfyller de krav som gällde vid ikraftträdandet.

5. Denna förordning tillämpas från ikraftträdelsedagen vid typ- och importbesiktning av terrängpersonbilar och paketbilar av ny bilmodell samt vid dieselmotorns typgodkännande i fråga om lastbilar och bussar samt specialbilar vars totalvikt överstiger 3 500 kg.

6. Med dieselmotor försedda lastbilar och bussar samt specialbilar vars totalvikt överstiger 3 500 kg skall uppfylla kraven i denna förordning om de första gången tas i bruk i Finland den 1 oktober 1993 eller därefter.

Helsingfors den 12 juni 1992

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Esko Aho

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.