510/1992

Given i Helsingfors den 12 juni 1992

Förordning om ändring av 4 och 5 §§ förordningen angående avlöning i tjänster eller befattningar vid försvarsministeriet och försvarsväsendet

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 31 oktober 1952 angående avlöning i tjänster eller befattningar vid försvarsministeriet och försvarsväsendet (361/52) 4 § samt 5 § 2 mom., av dem 5 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 november 1986 (808/86), som följer:

4 §

Om en tjänsteman är på semester, är tjänstledig eller är förordnad till en annan uppgift så att till honom betalas den lön som åtföljer tjänsten, är den tjänsteman, som på basis av arbetsordningen eller reglementet eller ett särskilt förordnande sköter hans uppgifter som vikarie under denna tid, inte berättigad att få särskild ersättning eller tilläggsarvode.

Huvudstaben kan dock enligt betalningsgrunder som fastställs av försvarsministeriet och inom ramen för tillbudsstående anslag godkänna att till tjänstemannen betalas ett tilläggsarvode.

5 §

Utan hinder av 1 mom. kan till tjänstemannen, enligt betalningsgrunder som fastställs av försvarsministeriet, betalas dyrortstillägg enligt hans boningsort, om han med stöd av 59 § 1 mom. förordningen om försvarsmakten flyttats till en annan tjänst eller uppgift inom försvarsmakten.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Helsingfors den 12 juni 1992

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Esko Aho

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.