506/1992

Given i Helsingfors den 12 juni 1992

Lag om ändring av lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

fogas till lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Genom förordning kan exporten av varor eller av tjänster som behövs vid tillverkningen och användningen av sådana begränsas

1) för att tillgången till utländska varor och tjänster samt råvaror och halvfabrikat som är nödvändiga för den industriella verksamheten skall kunna garanteras, eller

2) då en vara eller tjänst har importerats till Finland med reexportbegränsningar eller reexportförbud.

Statsrådet kan bestämma vilka länder de i 1 mom. nämnda begränsningarna inte skall tillämpas på.

Licensverket kan meddela detaljerade föreskrifter om till vilka delar de produktgrupper som nämns i den förordning som anges i 1 mom. omfattas av de i samma moment angivna begränsningarna. Licensverket kan förplikta licenssökanden att lämna en redogörelse för den slutliga användaren av en vara eller en tjänst. Som redogörelse anses ett intyg som har utfärdats i det slutliga bestämmelselandet för exporten (slutanvändarintyg).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 16/92
EkUB 12/92

Helsingfors den 12 juni 1992

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Esko Aho

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.