494/1992

Given i Helsingfors den 5 juni 1992

Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) 10 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag av den 19 februari 1971 (180/71), samt

fogas till lagen nya 6 b och 6 c §§ som följer:

6 b §

Ersättning för kostnader som åsamkas kommuner eller kommunalförbund av hemservice, boendeservice och sjukvårdstjänster som nämns i 6 § 4 mom. skall betalas i förskott.

Om inte något annat följer av denna lag, skall i fråga om den förskottsersättning som betalas till kommuner eller kommunalförbund, i tillämpliga delar iakttas vad lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) stadgar om betalning av statsandel för driftskostnader. Vederbörande statsmyndighet är olycksfallsverket, som för varje kommun eller kommunalförbund skall fastställa ersättningens slutliga belopp.

Olycksfallsverket betalar förskottet senast den 20 dagen i varje månad eller, när den dagen är en lördag eller helgdag, den första vardagen därefter. Förskottet betalas i tolv lika stora poster enligt en uppskattning som kommunen eller kommunalförbundet har förelagt verket.

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om hur ersättning skall betalas och utredas.

6 c §

Har för ersättning som nämns i 6 b § lämnats oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållits uppgifter och har detta inverkat på beviljandet av ersättning, kan olycksfallsverket återkräva ersättningen eller den överbetalda delen av den ökad med 50 procent och med en årlig ränta på 16 procent från den 1 februari året efter det då förskottet betalades.

10 §

Såsom tilläggsdel till dagpenning eller livränta må utgivas:


5) till den vars invaliditetsgrad är minst tjugo procent och vars utkomst till följd av kostnader för sjukdom som drabbat honom eller en i 9 § 1 och 3 mom. nämnd anhörig, eller av andra särskilda skäl har försvårats, högst 1 700 mark om året; kan det bedömas att de förhållanden som här avses kommer att fortbestå tills vidare, får tilläggsdel även beviljas i förskott för viss tid.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

I fråga om ikraftträdelseåret skall olycksfallsverket, med avvikelse från 6 b §, uppskatta storleken av det förskott som skall betalas till kommuner och kommunalförbund.

RP 26/92
ShUB 4/92

Helsingfors den 5 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.