481/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Lag om konkurrensrådet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Behörighet och organisationsform

1 §

Konkurrensrådet behandlar och avgör de ärenden som ankommer på det enligt lagen om konkurrensbegränsningar (480/92).

Konkurrensrådet arbetar i anslutning till handels- och industriministeriet.

2 §

Konkurrensrådet har en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar, vilka alla sköter uppdraget som bisyssla och på statsrådets framställning utnämns av republikens president för tre år i sänder.

I konkurrensrådet kan inrättas en ordförandetjänst, som även kan vara en tjänst med avtalslön.

3 §

Konkurrensrådets ordförande och vice ordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara förtrogna med domarvärv. De övriga medlemmarna skall utses bland personer som har kännedom om olika områden av näringslivet, så att en del är förtrogna med konsumenternas förhållanden och en del med näringsidkarnas.

4 §

Konkurrensrådet är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Ordföranden kan på konkurrensrådets vägnar, inom de gränser som konkurrensrådet bestämmer, handlägga och avgöra ärenden av mindre betydelse samt vidta förberedande åtgärder i ärendena.

5 §

Konkurrensrådet har en sekreterare som bereder och föredrar de ärenden som skall behandlas i rådet.

2 kap.

Behandlingen av ärenden

6 §

Ett ärende som gäller en konkurrensbegränsning blir anhängigt i konkurrensrådet genom en framställning som avses i 8 eller 12-14 § lagen om konkurrensbegränsningar. Framställningen skall göras skriftligen. Även ärenden som gäller undantag från en förbjuden konkurrensbegränsning och återkallande av dispens och som avses i 19 § lagen om konkurrensbegränsningar väcks genom en skriftlig framställning.

7 §

Vid en förbehandling som avses i 15 § lagen om konkurrensbegränsningar skall konkurrensrådets ordförande bereda den näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare som framställningen gäller tillfälle att bemöta denna muntligen eller skriftligen. Ordföranden kan om framställningen höra den näringsidkare som konkurrensbegränsningen riktar sig mot. Förbehandlingen får avslutas även om någon part inte trots begäran har bemött framställningen.

8 §

Konkurrensrådet kan uppmana en part att infinna sig till rådets sammanträde och ålägga honom att uppvisa sin affärskorrespondens, sin bokföring och sina protokoll samt andra handlingar som klarlägger konkurrensbegränsningen. Skyldigheten att uppvisa handlingar gäller inte yrkeshemligheter av teknisk natur.

Om den skyldighet att uppvisa handlingar som nämns i 1 mom. inte fullgörs eller om en part utan laga förfall uteblir från konkurrensrådets sammanträde, kan parten vid vite åläggas att uppvisa handlingarna eller att infinna sig.

Konkurrensrådet kan höra sakkunniga och inhämta sakkunnigutlåtanden. Till sakkunniga betalas av statsmedel ett arvode som konkurrensrådet fastställer. Parterna skall beredas tillfälle att vara närvarande då de sakkunniga hörs. Om rådet har fått ett skriftligt sakkunnigutlåtande, skall parterna beredas tillfälle att ta del av det.

9 §

Som konkurrensrådets beslut gäller den åsikt som flertalet omfattar. Faller rösterna lika, gäller den åsikt som ordföranden har biträtt.

3 kap.

Särskilda stadganden

10 §

Konkurrensrådets medlemmar handlar under domaransvar.

Om jäv för konkurrensrådets medlemmar och sekreterare gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om domarjäv.

Konkurrensrådets ordförande och övriga medlemmar skall avlägga domared, om de inte gjort det tidigare. Eden avläggs inför konkurrensrådet eller en allmän domstol.

11 §

Konkurrensrådets ordförande, övriga medlemmar och sekreterare åtalas för tjänstebrott i Helsingfors hovrätt.

12 §

Konkurrensrådet behandlar ärendena bakom stängda dörrar, om rådet inte bestämmer att behandlingen skall vara offentlig.

Konkurrensrådets beslut är offentliga, om inte rådet av särskilda skäl beslutar att de helt eller delvis skall hållas hemliga. Det skall bestämmas att ett beslut skall hållas hemligt till den del det innehåller uppgifter om affärs- eller yrkeshemligheter.

Konkurrensrådets handlingar är inte offentliga, om inte rådet beslutar något annat. Parter och näringsidkare som berörs av en konkurrensbegränsning har likväl rätt att ta del av rådets handlingar till den del de inte innehåller någon annans affärs- eller yrkeshemligheter.

13 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 juli 1988 om konkurrensrådet (715/88).

RP 163/92
EkUB 15/92

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.