470/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i jaktförordningen av den 27 juli 1962 (406/62) 11 § 2 mom, sådant det lyder i förordning av den 22 juli 1983 (659/83), samt

ändras 8 § 1 och 3 mom., 10 § och 11 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 1 mom. i förordning av den 14 april 1972 (277/72), 8 § 3 mom. och 11 § 3 mom. i nämnda förordning av den 22 juli 1983 och 10 § ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 14 april 1972, som följer:

8 §

Till den som har betalat jaktvårdsavgift för föregående jaktår sänds ett inbetalningskort.


Den som inte har erlagt jaktvårdsavgift för föregående jaktår eller av någon annan orsak inte har blivit tillsänd inbetalningskort skall hos vederbörande funktionär vid jaktvårdsförening anskaffa ett av föreningen ifyllt inbetalningskort för erläggande av betalningen. För erhållande av sådant skall företes kvitto eller registerutdrag över tidigare betald jaktvårdsavgift eller intyg över jägarexamen, av vilka inget får vara mera än fem år gammalt.


10 §

Över jägare för Jägarnas centralorganisation ett jägarregister, i vilket för varje kalenderår införs de erlagda jaktvårdsavgifterna samt de i 9 § nämnda uppgifterna om den för vars räkning avgiften har betalts. I registret antecknas dessutom ett jägarnummer för varje jägare. Den som inte under de fem senaste åren har betalt jaktvårdsavgift avförs ur registret.

Registret används till sådan utbildning av och rådgivning för jägare, sådan tillsyn över jakten samt sådana praktiska arrangemang för jakt- och viltvårdsverksamhet som avses i jaktlagen. Dessutom används registret till utredande av det totala antal personer som har erlagt jaktvårdsavgift samt av adresserna till de jägare till vilka inbetalningskort för jaktvårdsavgiften sänds.

Ur jägarregistret får utlämnas uppgifter till statliga myndigheter som utför sådana uppgifter som avses i 2 mom. samt till Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikt och jaktvårdsföreningar. I övrigt tillämpas vid utläm-ning av personuppgifter vad som stadgats i 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet (472/87).

11 §

Domstol skall sända en anmälan om sådant jaktförbud för viss tid som avses i 64 a § 1 mom. jaktlagen till Jägarnas centralorganisation och samtidigt meddela om huruvida utslaget har vunnit laga kraft eller inte.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.