436/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Lag om ändring av kommunala vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) 41 §, 60 § 1 mom., 61 § 1 mom., 63 § 1 mom., 64 §, 75 § 1 mom. och 97 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 41 § och 60 § 1 mom. i lag av den 3 maj 1985 (372/85), 61 § 1 mom., 63 § 1 mom., 75 § 1 mom. och 97 § i lag av den 18 maj 1990 (436/90) samt 64 § ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 3 maj 1985, samt

fogas till 62 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, ett nytt 2 mom. som följer:

41 §

Den kommunala centralvalnämnden skall bringa sammanställningen av kandidatlistorna eller däri ingående uppgifter eller uppgift om var sammanställningen hålls framlagd till de röstberättigades kännedom så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen samt dessutom genom tillkännagivande som anslås i centralvalnämndens möteslokal. Av sammanställningen skall ett tillräckligt antal före den 24 september tillställas kommunstyrelsen och i god tid före valet de kommunala valnämndernas och valbestyrelsernas ordförande samt valförrättarna vid de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som bestämts vara förhandsröstningsställen inom kommunen. Sammanställningarna skall även hållas tillgängliga för kommunens medlemmar.

60 §

Förhandsröstning äger rum vid de av Post- och televerkets anstalter och vid tillfälliga förhandsröstningsställen som bestäms genom förordning samt vid de anstalter som nämns i 59 § (förhandsröstningsställen).


61 §

Anordnandet av röstning vid Post- och televerkets anstalter och vid tillfälliga förhandsröstningsställen ombesörjs av en av verket förordnad person (valförrättare) och vid övriga anstalter av en valbestyrelse som avses i 5 §.


62 §

Vid Post- och televerkets tillfälliga förhandsröstningsställen kan förhandsröstningen enligt vad som stadgas genom förordning pågå kortare tid än vad som anges i 1 mom.

63 §

Förhandsröstning försiggår vid Post- och televerkets anstalter varje vardag under den tid då anstalten är öppen för allmänheten eller under någon annan, av Post- och televerket bestämd tid, samt på lördagar och söndagar mellan klockan 10 och 14, och vid Post- och televerkets tillfälliga förhandsröstningsställen under de tidsperioder som avses i 62 § 2 mom. under tider som bestäms av Post- och televerket. I en anstalt sker förhandsröstningen enligt vad valbestyrelsen bestämmer den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag samt någon annan dag, på de tider som bestyrelsen bestämmer.


64 §

Post- och televerket skall 14 dagar före förhandsröstningens början meddela den kommunala centralvalnämnden de dagar och tider, när förhandsröstning sker vid de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som bestämts vara förhandsröstningsställen inom kommunen.

Meddelande om de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som är förhandsröstningsställen inom kommunen samt om röstningstiderna vid dem skall av den kommunala centralvalnämnden tillkännages så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Meddelandet kan tillkännages i samband med ett sådant meddelande som avses i 11 § 3 mom.

75 §

Den kommunala centralvalnämnden skall vid sitt sammanträde på valdagen, vilket kan inledas tidigast klockan 15, börja granska de röstsedlar som har givits in vid förhandsröstning och som finns i valkuvert vilka avses i 74 § 5 mom. De röstsedlar som är ogiltiga och som därför skall lämnas obeaktade avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så att de som gäller en viss kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp skall räknas.


97 §

Då förordnande om nya val har utfärdats eller ny tid har satts ut för förrättande av val, sker förhandsröstning endast i den kommun som förordnandet gäller. Vid de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som är förhandsröstningsställen förrättas härvid dock inte förhandsröstning på nyårsaftonen, nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, midsommardagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 14/92
GrUB 3/92

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.