435/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 64 § 1 mom., 65 § 1 mom., 66 § 2 och 3 mom., 67 § 1 mom. 1 punkten, 68 §, 71 § 1 och 4 mom. och 75 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 64 § 1 mom., 66 § 2 mom., 71 § 1 och 4 mom. samt 75 § 2 mom. i lag av den 3 maj 1985 (370/85), 65 § 1 mom. och 67 § 1 mom. 1 punkten i lag av den 18 maj 1990 (434/90), 66 § 3 mom. i lag av den 15 december 1978 (967/78) samt 68 § ändrad genom nämnda lagar av den 3 maj 1985 och den 18 maj 1990, som följer:

64 §

Förhandsröstning i Finland äger rum vid de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som bestäms genom förordning samt vid de anstalter som avses i 63 § och utomlands i de finska beskickningar som bestäms genom förordning samt ombord på finska fartyg (förhandsröstningsställen).


65 §

Anordnandet av röstning vid något annat förhandsröstningsställe än en anstalt ombesörjs av en valförrättare. Valförrättare är vid Post- och televerkets anstalter och vid tillfälliga förhandsröstningsställen en av verket förordnad person, vid en finsk beskickning dess chef eller en av denne förordnad, vid beskickningen anställd person och ombord på ett finskt fartyg befälhavaren eller en av denne förordnad, på fartyget tjänstgörande person. Vid en anstalt ombesörjs anordnandet av röstningen av en i 8 § nämnd valbestyrelse.


66 §

Förrättas valen mellan den 1 januari och den 30 april, inleds förhandsröstningen vid Post- och televerkets genom förordning bestämda anstalter och vid tillfälliga förhandsröstningsställen inom ett skärgårdsområde, där kommunikationerna på grund av isförhållandena är svåra, redan den 23 dagen före valen.

Vid Post- och televerkets tillfälliga förhandsröstningsställen samt i finska beskickningar kan förhandsröstning enligt vad som stadgas genom förordning pågå kortare tid än vad som anges i 1 och 2 mom.

67 §

Förhandsröstning försiggår under de i 66 § nämnda tidsperioderna

1) vid Post- och televerkets anstalter alla vardagar under den tid anstalten är öppen för allmänheten eller under andra tider som bestäms av Post- och televerket, samt lördagar och söndagar mellan klockan 10 och 14, dock inte på nyårsaftonen, nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, midsommardagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul, samt vid Post- och televerkets tillfälliga förhandsröstningsställen under tider som bestäms av Post- och televerket;


68 §

Post- och televerket skall senast den 48 dagen före valen meddela den kommunala centralvalnämnden de dagar och tider då förhandsröstning sker vid de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som bestämts vara förhandsröstningsställen inom kommunen.

Meddelande om de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen som är förhandsröstningsställen inom kommunen samt om röstningstiderna vid dem skall av den kommunala centralvalnämnden tillkännages så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Meddelandet kan tillkännages i samband med ett sådant meddelande som avses i 16 § 3 mom.

71 §

Justitieministeriet skall i god tid före förhandsröstningens början översända röstsedlar, valkuvert, följebrev och ytterkuvert samt förteckningsblanketter som avses i 76 § 2 mom. jämte behövliga anvisningar till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valförrättarna vid Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen samt till valbestyrelserna. Sådana handlingar och valkretsens i Helsingfors stad valstämplar jämte tillbehör skall på motsvarande sätt sändas till utrikesministeriet för vidarebefordran till de finska beskickningarna och till befälhavarna på finska fartyg.


Efter avslutad förhandsröstning skall de valstämplar jämte tillbehör som har använts av valförrättarna vid Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen sändas till den kommunala centralvalnämnden. De valstämplar jämte tillbehör som har använts av övriga valförrättare skall sändas till utrikesministeriet.

75 §

Såsom stämpel med vilken röstsedeln stämplas används vid Post- och televerkets anstalter och vid tillfälliga förhandsröstningsställen samt andra anstalter valstämpeln för den valkrets inom vilken förhandsröstningsstället är beläget samt vid finska beskickningar och på finska fartyg valstämpeln för Helsingfors stads valkrets.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 14/92
GrUB 3/92

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.