379/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §
Fondens uppgift

För att trygga stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet och deponenternas tillgodohavanden finns statens säkerhetsfond, nedan fonden. Till fonden hör depositionsbankerna och utländska kreditinstituts filialkontor som tar emot depositioner från allmänheten. Dessa kallas nedan banker.

Av fondens medel kan affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, sparbankernas säkerhetsfond och andelsbankernas säkerhetsfond enligt denna lag beviljas lån på specialvillkor (stödlån). Fonden kan dessutom ställa borgen för lån som upptas av säkerhetsfonderna.

Fonden kan också teckna aktier och andelar i en bank som hör till fonden, ställa borgen för lån som upptas av banken och bevilja annat finansieringsstöd, om sådant behövs för att trygga bankens verksamhet och stabiliteten på finansieringsmarknaden.

2 §
Fondens medel

Till fonden hör de medel som inflyter av fondens verksamhet och de medel som beviljas fonden i statsbudgeten.

3 §
Fondens förvaltning

Fonden är en sådan under riksdagens garanti stående fond som avses i 83 § riksdagsordningen. Dess förvaltning sköts av ett förvaltningsråd, en direktion och en ombudsman.

Finlands Bank och bankinspektionen biträder fonden vid skötseln av dess uppgifter.

Ärenden som gäller fonden behandlas i statsrådet av finansministeriet.

4 §
Förvaltningsråd

Fondens förvaltningsråd utgörs av riksdagens bankfullmäktige. Ordförande för förvaltningsrådet är bankfullmäktiges ordförande, och vice ordförande bankfullmäktiges vice ordförande.

Förvaltningsrådet skall övervaka fondens förvaltning och verksamhet. Det skall i synnerhet

1) utse och entlediga direktionens medlemmar och suppleanter samt förordna ordförande och vice ordförande för direktionen,

2) godkänna fondens stadgar,

3) fastställa fondens årliga budget samt dess resultat- och balansräkning,

4) hos statsrådet framställa om upptagande av lån för fondens verksamhet,

5) besluta hur fondens interna revision skall ordnas,

6) besluta om ansvarsfrihet för direktionen och ombudsmannen samt

7) behandla övriga ärenden som direktionen lägger fram.

5 §
Direktion

Fondens direktion har en ordförande och fem andra medlemmar som utses för fyra år i sänder. Medlemmarna skall ha personliga suppleanter. Finansministeriet, bankinspektionen, Finlands Bank och de till fonden hörande bankerna skall vara representerade i direktionen. Direktionens ordförande och vice ordförande skall utses bland de medlemmar som representerar finansministeriet, Finlands Bank och bankinspektionen.

Direktionen skall leda fondens verksamhet. Om direktionens uppgifter bestäms närmare i fondens stadgar.

Direktionen är beslutför då ordföranden och två andra medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

6 §
Ombudsman

Ombudsmannen har till uppgift att sköta fondens förvaltning enligt förvaltningsrådets och direktionens föreskrifter och anvisningar.

Ombudsmannen utnämns av direktionen.

7 §
Bokslut och revision

I fondens bokföring skall bokföringslagen (655/73) iakttas i tillämpliga delar. Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

Om de revisorer som skall utses för granskningen av fondens förvaltning och räkenskaper stadgas i 83 § riksdagsordningen.

Revision av fonden utförs årligen före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Revisorerna skall till förvaltningsrådet överlämna en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om fastställande av resultat- och balansräkningen och om beviljande av ansvarsfrihet samt ett förslag till åtgärder som gäller fondens resultat samt eventuella anmärkningar som kan påverka fastställandet av resultat- och balansräkningen och beviljandet av ansvarsfrihet.

8 §
Jäv

Om jäv för medlemmarna av förvaltningsrådet, direktionens medlemmar och suppleanter samt ombudsmannen gäller vad 10 § 1 och 2 mom. samt 11 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om jävsgrunder och verkan av jäv i fråga om tjänstemän.

9 §
Årsavgift

De banker som hör till fonden skall årligen till denna betala en årsavgift som kan utgöra högst en tiotusendedel av det sammanräknade beloppet av de balansomslutningar som senast har fastställts för de banker som hör till fonden. Årsavgiftens storlek per bank fastställs av fondens direktion. Årsavgiften skall vägas mot de risker som banken tar i sin verksamhet, och beräkningsgrunderna skall vara desamma för alla banker som hör till fonden.

10 §
Avgiftsfrihet

Direktionen kan besluta att någon årsavgift inte uppbärs hos en bank som hör till fonden i det fall att banken har inställt sin verksamhet eller blivit försatt i likvidation eller konkurs, eller om bankens ekonomiska tillstånd annars förutsätter det.

11 §
Beviljande av stödlån och borgen

Stödlån och borgen beviljas på ansökan av affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, sparbankernas säkerhetsfond eller andelsbankernas säkerhetsfond. Villkor för beviljande av lån och borgen är att en eller flera av de banker som hör till den ansökande säkerhetsfonden har råkat i sådana ekonomiska svårigheter att det föreligger behov av understödslån eller understöd ur säkerhetsfonden i fråga, för att bankens verksamhet och stabiliteten på finansieringsmarknaden skall kunna tryggas, och att säkerhetsfondens egna tillgångar inte räcker för ändamålet.

12 §
Stödvillkor

Stödlån och andra stödåtgärder kan förenas med villkor som gäller både den stödtagande säkerhetsfonden och den banks verksamhet och förvaltning som skall stödas.

Ett stödlån och något annat finansieringsstöd som skall återbetalas kan lämnas helt eller delvis oåterkrävt, om riksdagen så beslutar.

13 §
Utlåtande

Fonden skall innan stödlån beviljas eller beslut fattas om andra stödåtgärder inhämta utlåtanden av Finlands Bank och bankinspektionen.

14 §
Beslut om stödåtgärder

Om lån av fondens medel och andra stödåtgärder, om samtycke som avses i 55 § 3 mom. och 56 § 1 mom. lagen om depositionsbankernas verksamhet samt om andra ärenden i samband med stödåtgärder beslutar en inom direktionen tillsatt sektion till vilken hör de direktionsmedlemmar som representerar finansministeriet, Finlands Bank och bankinspektionen.

Om överlåtelse av aktier som fonden förvärvat med stöd av 1 § 3 mom. beslutar direktionen.

15 §
Upplåning

Fonden kan ta upp lån för sin verksamhet, om dess egna tillgångar inte räcker för behövliga stödlån eller för andra stödåtgärder som avses i denna lag. Lånebeloppet får sammanräknat med fondens egna tillgångar och borgensförbindelser uppgå till högst 20 000 miljoner mark. Motvärdet av lån i utländsk valuta räknas enligt den säljkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om upptagande av lån och lånevillkoren beslutar statsrådet.

Om fondens tillgångar inte räcker för betalning av lånen, räntorna på dem och för övriga låneutgifter eller för fullgörande av fondens borgensförpliktelser, skall det bristande beloppet betalas av ett anslag som tas in i statsbudgeten.

Har riksdagen inte beslutat något annat i samband med behandlingen av statsbudgeten, skall fonden på det sätt som statsrådet beslutar betala tillbaka de med stöd av 2 mom. beviljade medlen till staten.

16 §
Placering av medel

Fonden får placera sina medel i värdepapper som emitterats av staten eller Finlands Bank. Med finansministeriets tillstånd får fonden placera medel även på annat sätt.

17 §
Partshabilitet

Fonden kan förvärva rättigheter, ingå förbindelser samt vara part vid domstolar och andra myndigheter.

18 §
Tystnadsplikt

Den som är medlem av fondens förvaltningsråd, medlem eller suppleant i direktionen eller ombudsman eller som fullgör uppdrag för dessa, är skyldig att hålla hemligt vad han i sin syssla fått veta om en banks, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller en enskilds personliga angelägenheter eller affärs- eller yrkeshemlighet, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken får yppas.

De uppgifter som avses i 1 mom. har fonden rätt att överlämna till åklagar- eller polismyndigheter för brottsutredning samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

19 §
Brott mot den tystnadsplikt som gäller statens säkerhetsfond

Den som bryter mot den tystnadsplikt som stadgas i 18 § 1 mom. skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för brott mot den tystnadsplikt som gäller statens säkerhetsfond. På en tjänstemans eller en offentligt anställd arbetstagares brott mot tystnadsplikten skall tillämpas 40 kap. 5 § strafflagen.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 1 mom., om endast enskild rätt har blivit kränkt och den till vars förmån tystnadsplikten gäller inte har anmält brottet till åtal.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 30 april 1992.

Den årsavgift som nämns i 9 § skall första gången betalas för kalenderåret 1992.

Regeringens proposition 32/92
Ekonomiutsk. bet. 13/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.