374/1992

Utfärdat i Helsingfors den 29 april 1992

Trafikministeriets beslut om avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg

Trafikministeriets har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när av Teleförvaltningscentralen utförda besiktningar av sådana radiostationer och radioanläggningar på fartyg som avses i förordningen om besiktning av fartyg (748/83) och i förordningen om radioutrustning på fartyg (31/92) skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för besiktningarna.

2 §
Definitioner

Med GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) avses ett globalt nöd- och säkerhetssystem för sjöfart.

Med A 1, A 2, A 3 och A 4 avses sådana havsområden som hänför sig till GMDSS-systemet och som definieras i den internationella konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss.

3 §
Avgiftsbelagda propositioner

De besiktningar som faller inom ramen för beslutets tillämpningsområde är offentligrättsliga, avgiftsbelagda prestationer.

4 §
Besiktningsavgifter

För genomförd besiktning uppbär Teleförvaltningscentralen en fast besiktningsavgift som bestämts enligt de genomsnittliga totalkostnader som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten. Då storleken på de fasta avgifterna för besiktningar som skall göras utomlands fastställts, har inte de kostnader beaktats som uppstår för resor utomlands på grund av dessa besiktningar, utan för en sådan besiktning uppbärs förutom den fasta avgiften för besiktningen, särskilt till fullt belopp. De fasta besiktningsavgifterna är som följer:

Inom Finland mk Utomlands mk
Grundbesiktning:
Radiostation på ett fartyg i inrikestrafik 1 400 2 500
Radiostation på ett fartyg i internationell trafik vilket mäter under 300 bruttoregisterton 2 400 4 300
Radiostation som endast har en radiotelefonanläggning 3 450 6 200
Radiostation som har radio-, telefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 4 300 7 050
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 1 900 3 800
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 3 450 6 200
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 4 550 7 400
Periodisk besiktning:
Radiostation på ett fartyg i inrikestrafik 950 1 700
Radiostation på ett fartyg i internationell trafik vilket mäter under 300 bruttoregisterton 1 900 3 800
Radiostation som endast har en radiotelefonanläggning 2 750 5 500
Radiostation som har radio-, telefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 3 300 6 050
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 1 400 3 325
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 2 750 5 500
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 3 500 6 300
Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts:
Radiostation på ett fartyg i inrikestrafik 550 1 000
Radiostation på ett fartyg i internationell trafik vilket mäter under 300 bruttoregisterton 1 200 2 550
Radiostation som endast har en radiotelefonanläggning 1 700 3 050
Radiostation som har radio-, telefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 2 050 3 600
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 850 1 550
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 1 700 3 000
Radiostation på ett fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 2 150 3 900

Kan besiktningen inte utföras på avtalad tid och beror detta på redaren eller fartygsbefälhavaren, uppbärs halva avgiften enligt 1 mom. samt full ersättning för de resekostnader som enligt 1 mom. skall uppbäras särskilt.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1992.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter kan vidtas före det träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.