356/1992

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1992

Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för energiinvesteringar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 5 § 1 mom. lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) beslutat:

1 §

En kreditanstalt kan bevilja räntestödslån för energiinvesteringar enligt 2 § 7, 9, 10 och 11 punkten lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77), nedan räntestödslån, med iakttagande av vad som stadgas i nämnda lag och bestäms i detta beslut.

2 §

Handels- och industriministeriet, nedan ministeriet, godkänner lån som räntestödslån inom ramen för i statsbudgeten beviljad godkännandebefogenhet. Statskontoret betalar räntegottgörelsen till kreditanstalterna.

3 §

Räntestödslån kan beviljas för högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen. Godtagbara kostnader är kostnader för planering av investeringen och övervakning av byggnadsarbetena, för anskaffning och installering av maskiner och apparatur, för byggnadstekniska arbeten, för röjnings- och jordbyggnadsarbeten, för ibruktagning och för den utbildning av driftspersonalen som ibruktagningen förutsätter samt anskaffnings- och installeringskostnader för den apparatur som behövs vid utredningen.

Godtagbara kostnader är dock inte kostnader för en panna som eventuellt hör till anläggningen, som använder importbränsle eller el, med undantag av en sådan panna som representerar ny teknologi, för dess bränsleupplag och för byggande av mottagnings- och hanteringsanordningar för bränsle och inte heller för byggande av ett nät för värmedistribution, med undantag av värmeledningar med ny teknologi, kostnader för jordanskaffning och -arrendering, den omsättningsskatt som ingår i investeringen, byggherrens allmänna kostnader, kostnader för den övervakning byggherrebolagets anställda utför, representationsutgifter, räntor under byggnadstiden, anslutningsavgifter, kostnader för anskaffning av bränsle och reservdelar samt kostnader för anskaffning av kontorsinventarier.

Det sammanlagda beloppet av räntestödslån som avses i detta beslut, räntestödslån som andra kreditanstalter beviljat för samma projekt, lån och understöd som beviljats av statens medel, lån som beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab samt annat med dessa jämförbart stöd får dock uppgå till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen.

4 §

Ansökan om godkännande av lån som räntestödslån skall göras på en av ministeriet fastställd blankett och tillställas ministeriet senast 2 månader innan byggnadsarbetena inleds eller bindande beställningar av materiel görs.

Efter det att ministeriet har godkänt lånet som räntestödslån, delger det sitt beslut i saken dels vederbörande kreditanstalt för beviljande av lånet dels statskontoret.

Om ministeriet inte godkänner lånet som räntestödslån, meddelar ministeriet sökanden och kreditanstalten detta.

5 §

Kreditanstalten fattar beslut om beviljande av räntestödslån sedan den erhållit ministeriets beslut om godkännande och godkänt säkerheterna för lånet.

6 §

Räntestödslån utbetalas till låntagaren i den ordning som framgår av skuldebrevet och i enlighet med projektets framskridande, sedan låntagaren till den kreditanstalt som beviljat lånet riktat ansökan om att få lyfta lånet. Sista raten, vars storlek skall vara minst 20 procent av räntestödslånets belopp, kan utbetalas sedan projektet slutförts.

7 §

Lånetiden för räntestödslånet är högst 15 år. Lån återbetalas genom årliga amorteringar, om inte annat överenskommits med ministeriet. Samtidigt betalas till kreditanstalten den ränta som uppbärs hos låntagaren.

8 §

Statskontoret erlägger på basis av de av kreditanstalterna företedda uträkningarna räntegottgörelsen till kreditanstalterna på räntans förfallodagar. Till ansökan skall bifogas de verkliga kostnaderna för projektet, vilkas riktighet bestyrkts av en auktoriserad revisor (CGR, GRM, OFR). Ansökan om erläggande av räntegottgörelse skall tillställas statskontoret i god tid och senast 14 dagar före förfallodagen.

Räntegottgörelse erläggs räknat från den dag första raten av räntestödslånet blivit lyft. Beträffande obetald amortering som förfallit erläggs räntegottgörelse inte för tiden efter förfallodagen. Erläggs räntegottgörelse inte för räntestödslån, är låntagaren skyldig att betala ränta för lånet i enlighet med kreditanstaltens allmänna utlåningsränteprocent.

9 §

Kreditanstalten och ministeriet skall övervaka att lånemedlen används för det ändamål som har bestämts i beslutet om godkännande av lånet såsom räntestödslån. Låntagaren är skyldig att på anmodan lämna ministeriet och kreditanstalten alla uppgifter som erfordras för övervakningen.

10 §

I skuldebrev rörande räntestödslån skall nämnas att räntegottgörelse, om låntagaren använt lånemedel för annat ändamål än det för vilket de beviljats eller i sin ansökan om lån på någon väsentlig punkt lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, inte erläggs för dylikt lån efter det låntagarens förfarande av denna art konstaterats. I skuldebrevet skall likaså intas omnämnande om att låntagaren härvid till staten skall erlägga den räntegottgörelse som staten betalat för lånet räknat från den dag lånet lyftes samt dessutom straffränta enligt 16 procent om året på räntegottgörelsens belopp, räknat från den dag den utbetalades till och med dagen för erläggandet.

11 §

Ministeriet skall, i fall som avses i 10 §, genom sitt beslut fastslå den tidpunkt, från vilken erläggandet av räntegottgörelse upphör, och bestämma om återkrav av räntegottgörelsen av låntagaren samt om betalning av straffränta. Statskontoret och vederbörande kreditanstalt skall omedelbart underrättas om beslutet. Kreditanstalten skall indriva sagda räntegottgörelse och straffränta av låntagaren samt ofördröjligen lämna redovisning därom till statskontoret.

12 §

Har utbetalning av räntegottgörelse upphört av orsaker som avses i 10 §, har vederbörande kreditanstalt rätt att betrakta lånet såsom omedelbart förfallet till betalning utan uppsägning.

13 §

Närmare bestämmelser om tillämpning av detta beslut meddelas vid behov av handels- och industriministeriet.

14 §

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 27 januari 1983 om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för uppförande av anläggningar som använder inhemskt bränsle (108/83), om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för investeringar som produktionen av inhemskt bränsle förutsätter (109/83) och om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för företagens energiinbesparingsinvesteringar (110/83). Dessutom upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 13 april 1989 om allmänna villkor för räntestödslån för ny energiproduktionsteknologi (15/872/89) och handels- och industriministeriets beslut av den 27 december 1990 om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för naturgasinvesteringar (1397/90). Ovannämnda beslut tillämpas likväl på räntestödslån som beviljats innan detta beslut träder i kraft.

15 §

Detta beslut träder i kraft den 29 april 1992.

Helsingfors den 22 april 1992

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Specialforskare
Pekka Kettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.