336/1992

Given i Helsingfors den 16 april 1992

Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Libyen

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 1 och 5 §§ lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67):

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolution 748 (1992), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 31 mars 1992, inskränks de ekonomiska relationerna med Libyen i enlighet med denna förordning.

2 §

Det är förbjudet att till Libyen sälja eller överlämna vapen och militär materiel, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning samt halvmilitär polisiär utrustning, liksom även reservdelar till dessa och alla slag av utrustning, förnödenheter och licenser som behövs för tillverkning eller un-derhåll av dessa. Det är också förbjudet att ge tekniskt bistånd eller annat bistånd eller skolning i fråga om anskaffande, tillverkning, underhåll eller bruk av vapen och militär materiel.

3 §

Starttillstånd får inte beviljas luftfartyg destinerade till Libyen, och varken dessa luftfartyg eller luftfartyg som kommer från Libyen får tillåtas flyga i finskt luftrum eller landa i Finland, utom i det fall att den kommitté som upprättats genom resolution 748 har godkänt flygningen av betydande humanitära skäl.Det är förbjudet att leverera luftfartyg eller luftfartygsdelar till Libyen, liksom även att erbjuda tekniskt underhåll och service för libyska luftfartyg eller luftfartygsdelar samt att säkerställa libyska luftfartygs flygduglighet. Likaså är det förbjudet att betala ut ersättningar till följd av nya krav som baserar sig på gällande försäkringsavtal samt att ingå nya direkta försäkringar med libyska luftfartyg.

4 §

Stadgandena i 1 och 2 §§ skall tillämpas också på kontrakt eller andra förpliktelser som ingåtts innan denna förordning har trätt i kraft.

5 §

I fråga om straff för överträdelse av denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den och andra påföljder gäller vad som är stadgat i 4 § (824/90) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna.

6 §

Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 22 april 1992.

Helsingfors den 16 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.