332/1992

Utfärdat i Helsingfors den 9 april 1992

Trafikministeriets beslut om ändring av motorcyklars och mopeders konstruktion

Trafikministeriet har med stöd av 28 § fordonsförordningen den 26 mars 1982 (233/82) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller ändring av motorcyklars och mopeders konstruktion.

2 §
Ändringar och reparationer av ramen

1. Ramkonstruktionen på en motorcykel eller en moped får ändras, ramen på en motorcykel eller en moped bytas till en som till modellen avviker från den ursprungliga och ramen på en motorcykel eller en moped repareras genom svetsning på de villkor som stadgas i denna paragraf.

2. Vid svetsning skall användas för ramens grundmaterial lämpliga svetsmaterial och lämpligt svetsningssätt. Motorfästena skall i fråga om hållbarheten motsvara den ursprungliga konstruktionen. Om en motorcykel förses med en ram som till modellen avviker från den ursprungliga, skall fordonet ha fungerande fjädring också baktill och tillverkningsnumret instansat i ramen.

3. En skadad ram skall förnyas, då bakgaffelns eller styrets lagerrörs läge på grund av en kraftig stöt ställvis har förskjutits eller motsvarande fästpunkt eller rör har skadats. Om ramen på en moped har förnyats, skall typskylten flyttas till den nya ramen.

4. En böjd eller vriden ram får rätas ut förutsatt att den av skadan förorsakade deformeringen är ringa och har skett så, att tillplattningar, bucklor eller sprickor inte har uppkommit i ramrören. I samband med uträtning får ramrören vid behov upphettas, såvida upphettningen kan begränsas till ställen som är mindre betydelsefulla med tanke på ramens hållfasthet och påfrestningarna på ramen vid körning.

5. Behövliga konsoler för montering av tilläggsutrustning och anordningar skall fästas vid ramen med klämmor, som spänns med skruvar. Konsoler får inte fästas genom svetsning och hål får inte upptas i ramen.

6. Vad som ovan föreskrivits om ramar, gäller i tillämpliga delar också hjulupphängningsanordningar.

3 §
Ändringar av framgaffeln

1. Längden på framgaffeln på en motorcykel får inte ändras, men dess fjädrar får bytas. En ursprunglig framgaffel får bytas mot en lämplig framgaffel som är avsedd för en motorcykel med samma vikt och effekt och som är längre än den ursprungliga framgaffeln under följande förutsättningar:

a) för säkerställande av styrbalansen skall den räta linje som går genom lagerrörets mitt träffa marknivån 5-10 cm framför däckets kontaktpunkt, om det inte för att uppnå bättre styregenskaper finns motiverat skäl för att avvika från detta i ringa mån,

b) framgaffelns lutningsvinkel får vara högst 47 grader i förhållande till vertikalplanet under förutsättning att fjädringen fungerar på det sätt som avsetts,

c) ramens höjd får inte väsentligt ha ändrats från det ursprungliga,

d) för säkerställande av tillräcklig vändbarhet för motorcykeln får dess axelavstånd vara högst 200 cm, varifrån man i ringa mån får avvika, ifall motorcykelns konstruktion tillåter en större lutningsmöjlighet än normalt,

e) regleringsmånen hos de reglerbara, till konstruktionen lämpliga T-styckena för framgaffeln, vilka används för att förbättra styregenskaperna, får inte möjliggöra överskridning av det axelavstånd som antecknas i registret och villkor som eventuellt uppställts av tillverkaren i fråga om största lutningsgrad och framgaffellängd samt fordonets vikt iakttas, och

f) om lagerrörets läge har ändrats på ett sätt som avviker ifrån vad ramtillverkaren avsett, skall över svetsningsarbetet och konstruktionens hållfasthet vid behov företes sakkunnigutredning.

2. För användning med sidvagn får framgaffeln på en motorcykel bytas mot en gaffel av annan typ och med en dimensionering som avviker från den ursprungliga framgaffeln under förutsättning att ändamålsenliga konstruktionsdelar används.

4 §
Ändringar av styrstången

1. Styrstången på en motorcykel eller en moped får utbytas mot en styrstång av annan modell förutsatt att den nya styrstången består av ett enda stycke, är tillräckligt styv och annars uppfyller bestämmelserna om styrstänger.

2. På styrstången eller dess fästen får inte monteras sådana för varutransport avsedda stöd, ställningar eller fästanordningar för last, att de som sådana eller den last som fästs vid dem kan vara till förfång vid cykelns manövrering. Ovanpå bränsletanken får inte monteras sådana lasthållare, att de med eller utan last begränsar styrstångens vändradie eller annars är till förfång för manövreringen av fordonet.

5 §
Ändringar av hjulen

1. Hjulen på en motorcykel eller en moped får utbytas mot hjul, vilkas diameter med högst 51 mm avviker från de ursprungliga. Diametern på en mopeds draghjul får dock inte ändras. Framhjulet får efter ändringen inte vara mindre än bakhjulet, inte heller får skillnaden mellan fram- och bakhjulens nominella diameter vara större än 102 mm i fråga om motorcyklar eller 76 mm i fråga om mopeder.

2. Vid tillkoppling av sidvagn får på en motorcykel monteras ändamålsenliga personbilsdäck. I fråga om en tvåhjulig motorcykel får ett personbilsdäck användas baktill på det villkoret, att det har tillräckliga kurvkörningsegenskaper, är rundkantigt och av gördelkonstruktion.

3. Hjulen på en motorcykel eller en moped får utbytas mot hjul som är avsedda för fordon med minst samma vikt och effekt och som till sin konstruktion och typ avviker från de ursprungliga, förutsatt att man i samband med de nya hjulen använder motorcykel- eller mopedmodellens ursprungliga bromsanordningar eller sådana som uppfyller kraven i 6 §.

6 §
Ändringar av bromsanordningen

Bromsanordningen på en motorcykel eller en moped får utbytas till en annan bromsanordning som är avsedd för fordon med minst samma vikt och effekt och som till sin konstruktion avviker från det ursprungliga, förutsatt att monteringen inte kräver svetsning eller upptagning av hål i ramkonstruktionen eller hjulupphängningsanordningarna. Framhjulet får förses med två bromsanordningar, förutsatt att de drivs av samma manöverorgan och att de sinsemellan är likadana. En bromsanordning som är försedd med mekanisk kraftöverföring får med ovan i denna paragraf föreskrivna begränsningar utbytas mot en hydraulisk bromsanordning.

7 §
Ändringar av avgasröret och ljuddämparen

1. En motorcykels ursprungliga avgassystem eller ljuddämpare får ersättas med ett annat avgassystem eller en annan ljuddämpare eller en motorcykels avgassystem och ljuddämpare ändras på annat sätt. En förutsättning för ändringen är, att avgassystemet och ljuddämparen som ersatts eller ändrats, till riktning och dimensionering motsvarar de bestämmelser som är gällande vid besiktningstidpunkten och att motorns ljudstyrka och avgasutsläpp efter ändringen inte överstiger de begränsningar som var gällande i Finland vid den tidpunkt då motorcykeln togs i bruk.

2. En mopeds avgassystem eller ljuddämpare får ersättas endast med avgassystem eller anordningar som överensstämmer med de ursprungliga.

8 §
Tilläggsutrustning

I samband med montering av tilläggsutrustning och utförande av ändringar får på en motorcykel eller en moped inte monteras eller fästas sådana delar eller sådan utrustning, som har spetsiga eller andra farligt utskjutande delar, hörn eller vassa kanter. Då en antenn monteras på en tvåhjulig motorcykel eller moped, skall den placeras bakom sitsen. Antennen får inte riktas framåt eller åt sidan och inte mera än 45 grader bakåt.

9 §
Markhöjd och delar som begränsar lutningen

Markhöjden hos en motorcykel och moped som ändrats i enlighet med ovannämnda stadgandena skall vara minst 8 cm. Fottapparna på en motorcykel eller moped bör vara placerade så att man från dem utan besvär kan använda broms- och växelpedalerna.

10 §
Ändring av en mopeds hastighet

På en moped får inte göras sådana ändringar som höjer dess konstruktiva hastighet.

11 §
Ändringsbesiktning

1. En ändrad motorcykel skall i enlighet med 22 § förordningen om besiktning av fordon (843/89) företes till ändringsbesiktning, om de i registret införda uppgifterna har ändrats eller om det på motorcykeln har gjorts ändringar som nämns i 2, 3, 5-7 eller 9 §§.

2. En moped skall företes till besiktning, om dess ram eller framgaffel har förnyats.

12 §
Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft den 15 april 1992.

2. Med detta beslut upphävs 90 §, 90 a § 4 mom., 110 § och 110 a § 2 mom. trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83).

3. Fordon som har tagits i bruk i Finland före detta besluts ikraftträdande får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de krav som gäller vid ikraftträdandet eller om det uppfyller kraven i detta beslut.

Helsingfors den 9 april 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.