328/1992

Given i Helsingfors den 10 april 1992

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av finansministern

ändras 26 § och mellanrubriken före den samt 26 a-26 c §§ statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87),

av dessa lagrum 26, 26 a och 26 c §§ sådana de lyder i förordning av den 3 augusti 1990 (675/90) och 26 b § sådan den lyder i förordning av den 23 december 1988 (1135/88), som följer:

Inrättande och indragning av tjänster samt tjänsteregleringar
26 §

I 5 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen nämnda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som föreståndare för en polisläroinrättning, föreståndare för polishundsinrättningen, chef för en polisdepå, polismästare vid Helsingfors polisinrättning och rektor för en statlig räddningsläroanstalt,

2) tjänsterna som chef för åklagarämbeten och exekutionsverk,

3) tjänsterna som föreståndare för statens audivisuella central, bibliotekarie vid biblioteket för synskadade, direktör för Depåbiblioteket, direktör för freds- och konfliktforskningsinstitutet, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centralkommissionen för konst, föreståndare för Finlands filmarkiv, föreståndare för statens filmgranskningsbyrå, föreståndare för Sovjetinstitutet och chef för centret för internationellt personutbyte,

4) tjänsterna som chef för prövningsnämnden, byråchef för arbetslöshetsnämnden och chef för statens förläggningar för asylsökande, samt

5) tjänsterna som rektor för arbetskraftsinstitutet och chef för arbetsrådet.

26 a §

Ett ämbetsverk som under ett omkostnadsmoment anvisats medel för utgifter som föranleds av dess verksamhet fattar beslut om inrättande och indragning av tjänster, ändring av benämningen på tjänster eller av ämnesområdet, undervisningsområdet och arbetsuppgifterna för tjänster samt om överföring av tjänster inom samma ämbetsverk, om det inte är fråga om tjänster som nämns i 26 §.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas även på ministerierna och justitiekanslersämbetet, högskolorna, teknologiska utvecklingscentralen, Finlands Akademi, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, statens veterinärmedicinska anstalt, meteorologiska institutet samt geologiska forskningscentralen.

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 och 2 mom.

1) fattar justitieministeriets fångvårdsavdelning beslut som avses i 1 mom. som gäller tjänster för fångvårdsväsendet,

2) fattar länsstyrelsen beslut som avses i 1 mom. som gäller tjänster vid registerbyråer som lyder under länsstyrelsen och tjänster vid den lokala polisen i länet, med undantag av tjänster vid Helsingfors polisinrättning,

3) fattar inrikesministeriet beslut som gäller inrättande och indragning av tjänster i samband med tjänsteregleringar mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter, mellan två eller flera av polisens riksomfattande enheter, mellan registerbyråer i olika län eller mellan den lokala polisen i olika län,

4) fattar finansministeriet beslut som avses i 1 mom. om tjänster vid statens pensionsnämnder, samt

5) fattar undervisningsministeriet beslut som avses i 1 mom. om tjänster som förvaltningsdirektör för högskolor och förvaltningsdirektör för Finlands Akademi.

26 b §

I fråga om tjänster som nämns i 26 § och andra tjänster än de som nämns i 26 a § inrättas och indras tjänsterna, ändras benämningen på dem eller ämnesområdet, undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna för dem samt överförs de inom samma ämbetsverk genom beslut av respektive ministerium.

Inom utrikesförvaltningen och försvarsförvaltningen inrättas och indras andra tjänster än de som nämns i 5 § 2 mom. statstjänstemannalagen nämnda och ändras benämningen på dem samt överförs de genom respektive ministeriums beslut.

26 c §

Inrättande av en tjänst såsom tjänst med avtalslön förutsätter att motsvarande tjänster har inrättats såsom tjänst med avtalslön i respektive ämbetsverk eller, om motsvarande tjänster inte finns vid ämbetsverket, i andra statliga ämbetsverk.

När en tjänst som har inrättats i stället för ett arbetsavtalsförhållande besätts första gången, kan undantag göras från vad som stadgas om besättande av en tjänst för viss tid.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 1992.

Helsingfors den 10 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.