313/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 18 januari 1985 (40/85), ett nytt 6 mom. och till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 3 februari 1989 (110/89), ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

En familjevårdare som har ingått uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen (312/92) med en kommun eller ett kommunalförbund har rätt till pension enligt denna lag.

2 §

Pensionsskyddet för en familjevårdare somhar ingått uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen med en kommun eller ett kommunalförbund bestäms alltid enligt grundpensionsskyddet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 144/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 17/91

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.