310/1992

Utfärdat i Helsingfors den 3 april 1992

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av harr inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 51 §, 90 § 1 mom. och 98 § 2 mom. lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51), sistnämnda lagrum sådant det lyder i lag av den 10 januari 1964 (4/64), beslutat:

1 §

Med avvikelse från förbudet i 34 § lagen om fiske får inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner fiskas harr till utgången av år 1996.

Med stöd av detta beslut fiskad harr får saluföras och säljas endast inom de i 1 mom. nämnda kommunerna.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 10 april 1992.

Helsingfors den 3 april 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Harri Dahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.