307/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Överföring av anslag till andra ämbetsverk

Anslag som är avsedda för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan så som närmare stadgas genom förordning för omfördelning av personalresurserna överföras till ett annat ämbetsverk för att användas för motsvarande utgifter för dettas verksamhet.

Om överföring av anslag till ett ämbetsverk inom samma ministeriums förvaltningsområde beslutar ministeriet och om överföring till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde statsrådet på föredragning från finansministeriet.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 237/91
Förvaltningsutsk. bet. 3/92

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.