306/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) 6 § 4 och 5 mom. samt 8 a §,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90),

ändras 5 §, 6 § 1 mom., 7 och 8 §§, 67 § 2 mom., 74 § 1 mom. 2 punkten och 87 §,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 24 november 1989 (1009/89) och 8 § sådan den lyder i nämnda lag av den 3 augusti 1990, samt

fogas till 74 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Tjänster kan inrättas med anslag som står till förfogande för avlöningar.

Följande tjänster får dock inte inrättas, om inte varje särskild tjänst har blivit specificerad i statsbudgeten:

1) tjänsten som kanslichef vid republikens presidents kansli,

2) tjänsterna som justitiekansler i statsrådet, som justitiekanslersadjoint samt som kanslichef vid justitiekanslersämbetet,

3) tjänster som regeringsråd och finansråd vid ett ministerium samt motsvarande och högre tjänster vid ett ministerium,

4) tjänster inom utrikesförvaltningen som statssekreterare och understatssekreterare samt utrikesråd och tjänster som motsvarar denna tjänst,

5) domartjänster som avses i 15 kap.,

6) tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium med undantag av tjänster om vilka stadgas genom förordning, samt

7) generals- och amiralstjänster samt tjänster som motsvarar dem och högre tjänster.

6 §

De tjänster som nämns i 5 § 2 mom. inrättas och indras genom beslut av statsrådet. Övriga tjänster inrättas och indras genom beslut av ämbetsverket, om inte något annat stadgas genom förordning. När en tjänst inrättas skall det bestämmas om tjänstebenämningen och löneklassen eller någon annan grund för avlöningen i tjänsten. En tjänst inrättas som tjänst med grundlön eller som tjänst med avtalslön. En tjänst som inte längre behövs skall dras in.


7 §

Benämningen på andra tjänster än de som nämns i 5 § 2 mom. får vid behov ändras genom beslut av ämbetsverket, om inte något annat stadgas genom förordning. Området, undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna för en tjänst som för undervisning eller forskning har inrättats vid en högskola eller någon annan läroanstalt får likaså ändras genom beslut av ämbetsverket, om inte något annat stadgas genom förordning.

8 §

En tjänst kan överföras till en annan enhet vid samma ämbetsverk än den som den har inrättats vid, och en tjänst som inte nämns i 5 § 2 mom. även till ett annat ämbetsverk. När en tjänst överförs till ett annat ämbetsverk skall ett behövligt anslag överföras till dess förfogande så som stadgas i 7 a § lagen om statsbudgeten. Är tjänsten inte vakant, kan den överföras endast med samtycke av tjänstemannen.

Tjänster som nämns i 5 § 2 mom. överförs inom samma ämbetsverk och andra tjänster överförs till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde genom beslut av statsrådet.

Tjänster som inte nämns i 5 § 2 mom. överförs inom samma ämbetsverk genom beslut av detta, om inte något annat stadgas genom förordning. En tjänst överförs genom beslut av ministeriet till ett annat ämbetsverk inom samma ministeriums förvaltningsområde.

67 §

Vad som stadgas i 6 § 3 mom., 12 och 14 §§, 27 § 1 mom., 33 § 1 och 2 mom., 50 § 2 mom., 57-61 §§, 65 § 2 mom. 4 punkten och 98 § samt i 8 och 10 kap. gäller inte domartjänster eller domare.


74 §

Allmänna tjänstemannanämnden finns i anslutning till statsrådets kansli. Nämnden handlägger och avgör ärenden som enligt denna lag ankommer på tjänstemannanämnd och som gäller


2) statssekreterare, understatssekreterare och avdelningschef inom utrikesförvaltningen samt inspektör vid utrikesförvaltningen och tjänstemannaställföreträdaren för den nordiska samarbetsministern,


Ärenden som gäller tjänstemän inom utrikesförvaltningen, med undantag av tjänstemän som avses i 1 mom. 2 punkten, handläggs och avgörs av en tjänstemannanämnd i anslutning till utrikesministeriet. Angående nämnden gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om tjänstemannanämnderna vid ämbetsverk.

87 §

Ändring i en tjänstemannanämnds beslut i ett ärende som gäller disciplin eller uppsägning får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Besvärsrätt har i ett disciplinärt ärende svaranden och i ett ärende som gäller uppsägning den tjänsteman som framställt rättelseyrkandet. På myndighetens vägnar får besvär anföras av disciplinombudet över beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk i disciplinära ärenden eller i ärenden som gäller uppsägning samt av de tjänstemän som nämns ovan i 83 § 2 mom. över beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk och över beslut av allmänna tjänstemannanämnden. Sistnämnda tjänstemäns besvärstid räknas från det beslutet fattades.

Justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman kan i enskilda fall förordna disciplinombudet att i ett ärende som gäller disciplin eller uppsägning söka ändring i beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1992.

Det upphävda 4 mom. i 6 § statstjänstemannalagen tillämpas, till den del det gäller inrättande av tjänster med anslag som frigörs genom indragning, fortfarande i de ämbetsverk för vilka under ett omkostnadsmoment inte anvisas anslag för utgifter för verksamheten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 237/91
Förvaltningsutsk. bet. 3/92

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.