303/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om överföring av vissa fristående områden från en kommun till en annan

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från lagen om kommunindelning (73/77) kan ett område som ligger avskilt från en kommuns huvudsakliga område, en enklav, överföras till en annan kommun så som stadgas i denna lag.

2 §

En enklav överförs till den kommun med vilken den har den längsta gemensamma gränsen. För överföringen krävs att enklavens areal i Uleåborgs och Lapplands län är högst 20 hektar och i övriga delar av landet högst 10 hektar och att det på enklaven inte finns bostads-, affärs- eller industribyggnader som förutsätter byggnadslov.

3 §

Kartverks- och dataservicebyrån uppgör enligt vad inrikesministeriet bestämmer särskilt för varje kommun förteckningar över enklaver som skall överföras med stöd av 2 §. I förteckningen antecknas särskilt för varje by enklaverna samt de registerenheter och delar av registerenheter som hör till dem, registerenheternas namn, registernummer, uppgifter om ägarna samt arealerna för de områden som skall överföras. Till förteckningen fogas behövliga utdrag ur registerkartan.

Om det i fråga om någon enklav råder oklarhet om fastighetsindelningen eller vilken kommun den hör till, kan enklaven upptas i förteckningen först sedan oklarheten har blivit utredd. Kartverks- och dataservicebyrån skall vidta nödvändiga åtgärder för att reda ut oklarheten.

4 §

Förteckningen jämte kartor skall genom kartverks- och dataservicebyråns försorg vara offentligt uppsatt på kommunernas anslagstavlor under minst 30 dagar efter att det meddelats i en eller två tidningar med allmän spridning på orten att förteckningen hålls framlagd. Dessutom skall kartverks- och dataservicebyrån sända ett meddelande om framläggningen per brev till de kommuner som berörs av saken och till de markägare vilka jämte adressuppgifter skäligen kan fås fram.

En kommun och en markägare som berörs av saken har rätt att framställa anmärkningar mot överföringsförslaget. Anmärkningarna skall lämnas in till kartverks- och dataservicebyrån inom 30 dagar efter att den tid har löpt ut under vilken förteckningen var offentligt framlagd.

5 §

Beslut om överföring enligt denna lag av en enklav från en kommun till en annan fattas av kartverks- och dataservicebyrån. Om den kommun som överlåter enklaven hör till ett annat län än den kommun som tar emot den, fattas beslutet av den kartverks- och dataservicebyrå till vars verksamhetsområde den överlåtande kommunen hör.

Kartverks- och dataservicebyråns beslut skall sättas i kraft räknat från ingången av ett kalenderår, och beslutet skall fattas före utgången av juni föregående år. Beslutet om överföring skall publiceras i Officiella tidningen samt utan dröjsmål sändas för kännedomtill länsstyrelsen, befolkningsregistercentralen, skattestyrelsen och kommunerna i fråga. Dessutom skall en kopia av beslutet utan dröjsmål sändas till de markägare som nämns i 4 § 1 mom. Beslutet anses ha delgivits när det har publicerats i Officiella tidningen.

6 §

Ändring i kartverks- och dataservicebyråns beslut får sökas av de kommuner och markägare som ärendet gäller. Ändring söks genom besvär hos länsrätten. I länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär. I övrigt skall lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) iakttas.

Länsrätten skall behandla besvär som avses i 1 mom. i brådskande ordning. Om länsrätten har ändrat kartverks- och dataservicebyråns beslut, skall denna tillkännage länsrättens beslut så som anges i 5 § 2 mom.

7 §

Kartverks- och dataservicebyrån skall se till att de ändringar som är nödvändiga till följd av att en enklav överförs från en kommun till en annan görs i den kamerala indelningen och att ändringarna antecknas i jord- eller fastighetsregistret. Om en del av en lägenhet eller någon annan registerenhet skall överföras kameralt från en kommun till en annan, skall den avskiljas till en särskild registerenhet enligt vad som särskilt stadgas om ändring i kameral indelning.

8 §

Kostnaderna för verkställigheten av denna lag betalas av statens medel.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Ärenden som gäller ändringar i kommunindelningen och som när denna lag träder i kraft är anhängiga vid inrikesministeriet och enligt denna lag ankommer på en kartverks- och dataservicebyrå, behandlas och avgörs enligt lagen om kommunindelning.

Regeringens proposition 198/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 2/92

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.